Uzupełnienie 1byone Simpletaste 710eu 0002

1byone Simpletaste 710eu 0002 to nowy model ekspresu do kawy, który zapewnia wygodne i wygodne uzupełnianie. Został zaprojektowany, aby ułatwić przygotowywanie i picie kawy. Ekspres do kawy ma intuicyjny panel sterowania, który umożliwia łatwe wybieranie odpowiedniego poziomu mocy, dzięki czemu można przygotować kawę o idealnej temperaturze. W zestawie znajduje się również funkcja autoodtwarzania, która umożliwia automatyczne włączanie ekspresu do kawy, gdy tylko się obudzi. Ekspres do kawy 1byone Simpletaste 710eu 0002 jest wyposażony w wytrzymały i trwały korpus, który jest odporny na uszkodzenia i łatwy w czyszczeniu. Dodatkowo, zasilanie jest zapewniane przez wytrzymałe i bezpieczne akumulatory, które są wystarczająco wytrzymałe, aby pomieścić dużą ilość kawy bez obawy o wyciek.

Ostatnia aktualizacja: Uzupełnienie 1byone Simpletaste 710eu 0002

Instalacja bez akcesoriów - bez starych i nieporęcznych anten na dachu. Cyfrowa antena 1byone do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych ma super kompaktową konstrukcję, jest elegancka i łatwa w instalacji. Czy to w salonie, na balkonie czy na dachu.

Nadaje się zarówno do cyfrowego, jak i analogowego - wystarczy podłączyć do telewizora HD ze zintegrowanym dekoderem DVB-T za pomocą kabla koncentrycznego. Jeśli używasz starego telewizora, podłącz antenę do skrzynki DVB-T, aby uzyskać sygnał cyfrowy.

Zagadnienie dopuszczalności „samouzupełnienia” dokumentów przez wykonawcę budzi wiele kontrowersji, a jego ocena przez KIO niestety nie jest jednolita.

Z jednej strony KIO prezentuje stanowisko, uznające za niedopuszczalne samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę po upływie terminu do składania ofert lub wniosków. W ocenie KIO „samodzielne przedłożenie przez wykonawcę dokumentów, bez odrębnego wezwania przez zamawiającego, nie może być traktowane jako uzupełnienie dokumentów, z tego względu, że art. 26 ust. 3 pzp wymaga w tym zakresie podjęcia inicjatywy działania ze strony zamawiającego, a nie wykonawcy. Samodzielne przedłożenie przez wykonawcę dokumentów nieżądanych przez zamawiającego w skierowanym wezwaniu do złożenia wyjaśnień treści oferty jest nieskuteczne z uwagi na treść art. 87 ust. 1 pzp, który zakazuje zmiany treści oferty oraz prowadzenia w tym zakresie negocjacji z wykonawcą. Przyjęcie, jako uzupełnienie oferty, dokumentów przedłożonych na wezwanie do złożenia wyjaśnień prowadzi w sposób niedopuszczalny przepisami ustawy do negocjacji w tym zakresie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym” (KIO/UZP 200/09; KIO/UZP 226/09, KIO 1898/11). KIO zwraca zatem uwagę nie tyle na nielegalność czynności podejmowanych przez wykonawcę, ile na brak możliwości wywołania zamierzonych przez niego skutków prawnych (KIO 1521/11).

Z drugiej strony KIO wyraża diametralnie odmienny pogląd, wskazujący nie tylko na uprawnienie do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę bez uprzedniego wezwania, ale również zwalniające zamawiającego z wykonania obowiązku na podstawie art. 3 pzp w zakresie uzupełnionych już dokumentów. Zdaniem KIO, w sytuacji samodzielnego uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, wykonywanie takiego obowiązku przez zamawiającego jest bezprzedmiotowe. ” (KIO/UZP 1551/10, KIO 1169/11). Innym przykładem liberalnego podejścia, w zakresie uzupełniania dokumentów, jest stanowisko KIO, wskazujące, że „w sytuacji, gdyby okazało się, że uzupełnione dokumenty potwierdzały spełnianie warunku udziału w postępowaniu, pomimo uchybienia proceduralnego (z uwagi na brak wezwania ze strony zamawiającego do ich uzupełnienia), powinny być uwzględnione, jako mające znaczenie dla wyniku postępowania. W takiej sytuacji, nakazywanie zamawiającemu wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, już przedłożonych w postępowaniu przetargowym, byłoby działaniem sztucznym, obarczonym nadmiernym formalizmem, nie prowadzącym do zmiany tej oceny. pl/KIO/Wyroki/2010_2723. pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KIO 2723/10, KIO 1654/11).

Warto również zwrócić uwagę na skutki jakie, zdaniem KIO, wywołuje „samouzupełnienie” dokumentów. W ocenie KIO „skoro wykonawca po otrzymaniu wezwania do wyjaśnień w trybie art. 4 pzp udzielił wyjaśnień i jednocześnie przedłożył wykaz zawierający nową usługę (oraz wszystkie poprzednio wymienione), brak jest podstaw do przyjęcia, iż zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania wykonawcy, który uprzedził działanie zamawiającego i uzupełnił dokumenty poprzez złożenie zaktualizowanego wykazu usług. Nie można uznać, że zamawiający naruszył art. 3 i ust. 4 pzp. pl/KIO/Wyroki/2011_1834. pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KIO 1834/11). KIO sygnalizuje również, że „uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego, obciąża ryzykiem wykonawcę, który nie będzie mógł być ponownie wezwany do uzupełnienia w tym zakresie dokumentów, co naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. pl/KIO/Wyroki/2011_1837_1841_1853_1854_1855. pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">KIO 1837/11; KIO 1841/11; KIO 1853/11; KIO 1854/11; KIO 1855/11).

Wydaje się, że tylko pierwsze ww. stanowisko KIO należy ocenić jako prawidłowe choćby z tego względu, że nie można wykluczyć, że „samouzupełnienie” dokumentów może służyć obejściu zasady jednokrotności wezwania do uzupełnienia. Brak sprzeciwu zamawiającego wobec podejmowania takich czynności przez wykonawcę tworzy ryzyko naruszenia podstawowych zasad procesu udzielania zamówień publicznych, w tym zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Ostatecznie z uwagi na ciążący na zamawiającym obowiązek w zakresie żądania uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień, wykonawca powinien wstrzymać się z przyspieszeniem takich czynności i nie ryzykować, wychodząc niejako „przed szereg”. Nie można wykluczyć, że (nawet jeżeli takie działanie wykonawcy nie spotka się ze sprzeciwem zamawiającego), czynności takie mogą zostać podniesione przez innych wykonawców w postępowaniu odwoławczym.

KIO wraca do pracy w pełnym wymiarze

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

Więcej...

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych: ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. f RODO), wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. ;
  • „analityczne” – np. Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m. in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Synonimy słowa „uzupełnienie”

Niżej znajduje się całkowite zestawienie wszystkich synonimów słowa uzupełnienie:

 • adnotacja,
 • aluzja,
 • apozycja,
 • ciekawostka,
 • docinek,
 • dodanie,
 • dołączenie,
 • dopisek,
 • dopowiedzenie,
 • dorzucenie,
 • dygresja,
 • ekskurs,
 • fakt,
 • głos,
 • informacja,
 • komentarz,
 • konstatacja,
 • nadmienienie,
 • napomkniecie,
 • napomknienie,
 • napomknięcie,
 • notatka,
 • nowinka,
 • obserwacja,
 • odejście od treści,
 • przypis,
 • przypisek,
 • refleksja,
 • spostrzeżenie,
 • stwierdzenie,
 • uwaga,
 • wiadomość,
 • wspomnienie,
 • wstawka,
 • wtrącenie,
 • wtręt,
 • wzmianka,
 • addenda,
 • aneks,
 • apendyks,
 • dodatek,
 • domieszka,
 • dopełnienie,
 • pendant,
 • przyczynek,
 • przymieszka,
 • suplement,
 • urozmaicenie,
 • załącznik,
 • objaśnienie,
 • opinia,
 • egzemplifikacja,
 • ilustracja,
 • interpretacja,
 • unaocznienie,
 • dopisanie,
 • przypisanie,
 • zanotowanie,
 • zapisanie,
 • nota,
 • odnośnik,
 • odsyłacz,
 • tekst,
 • dokładka,
 • element uzupełniający,
 • ingrediencja,
 • ingredient,
 • co jest dodane,
 • w publikacji suplement,
 • aktualizacja,
 • modyfikacja,
 • nowelizacja,
 • poprawka,
 • przekształcenie,
 • przeróbka,
 • przetworzenie,
 • reforma,
 • reorganizacja,
 • restrukturyzacja,
 • uaktualnienie,
 • udoskonalenie,
 • ulepszenie,
 • zmiana,
 • nadgonienie,
 • nadrobienie,
 • odpracowanie,
 • odrobienie,
 • podgonienie,
 • wkładka,
 • dolanie,
 • nafaszerowanie,
 • nalanie,
 • napełnienie,
 • napuszczenie,
 • nasycenie,
 • ponalewanie,
 • rozlanie,
 • wlanie,
 • załadowanie,
 • zapełnienie,
 • doczepienie,
 • dopasowanie,
 • dosztukowanie,
 • przyłatanie,
 • rzecz dodana,
 • skompletowanie,
 • wyposażenie,
 • retusz,
 • uzupełnienie obrazu,
 • wykończenie,
 • dolewka,
 • repeta,
 • bonusowy,
 • coś ekstra,
 • dopłacenie,
 • dopłata,

Synonimy słowa „uzupełnienie” z podziałem na grupy znaczeniowe

Spis najistotniejszych kontekstów znaczeniowych dla wyrazów bliskoznacznych słowa uzupełnienie:

» uzupełnienie - w kontekście wtrącenia do wypowiedzi

» uzupełnienie - jako uzupełnienie czegoś

» uzupełnienie - jako spostrzeżenie w danej kwestii

» uzupełnienie - o czymś co jest ilustracją jakiejś tezy

» uzupełnienie - w kontekście dopełnienia jakiegoś tekstu

» uzupełnienie - w odniesieniu do dopisków

» uzupełnienie - jako dodatkowy składnik

» uzupełnienie - w kontekście uzupełniającym

» uzupełnienie - w odniesieniu do doskonalenia czegoś

» uzupełnienie - w odniesieniu do nadrobienia zaległości

» uzupełnienie - jako określenie załącznika do czegoś

» uzupełnienie - jako uzupełnienie naczynia

» uzupełnienie - w kontekście dosztukowywania czegoś

» uzupełnienie - jako określenie elementu dodatkowego czegoś

» uzupełnienie - w kontekście wyposażeniowym

» uzupełnienie - w kontekście poprawiania obrazu

» uzupełnienie - w odniesieniu do dodatkowej porcji czegoś

» uzupełnienie - w kontekście czegoś bonusowego

» uzupełnienie - w kontekście uzupełnienia braku finansowego

uzupełnienie » w kontekście wtrącenia do wypowiedzi

 • adnotacja,
 • dodanie,
 • dołączenie,
 • informacja,
 • komentarz,
 • konstatacja,
 • notatka,
 • obserwacja,
 • przypis,
 • przypisek,
 • spostrzeżenie,
 • stwierdzenie,
 • uwaga,
 • wiadomość,
 • wstawka,
 • wtrącenie,
 • wtręt,
 • wzmianka,

uzupełnienie » jako uzupełnienie czegoś

 • addenda,
 • aneks,
 • apendyks,
 • dodatek,
 • domieszka,
 • dopełnienie,
 • przymieszka,
 • suplement,
 • wstawka,
 • wtrącenie,
 • załącznik,

uzupełnienie » jako spostrzeżenie w danej kwestii

 • komentarz,
 • objaśnienie,
 • uwaga,

uzupełnienie » o czymś co jest ilustracją jakiejś tezy

 • komentarz,
 • unaocznienie,

uzupełnienie » w kontekście dopełnienia jakiegoś tekstu

 • dodanie,
 • dopełnienie,
 • objaśnienie,
 • zapisanie,

uzupełnienie » w odniesieniu do dopisków

 • wzmianka,

uzupełnienie » jako dodatkowy składnik

 • aneks,
 • apendyks,
 • dodatek,
 • dokładka,
 • domieszka,
 • dopełnienie,
 • przymieszka,
 • suplement,
 • załącznik,

uzupełnienie » w kontekście uzupełniającym

 • dodatek,
 • suplement,
 • załącznik,

uzupełnienie » w odniesieniu do doskonalenia czegoś

 • poprawka,
 • suplement,
 • zmiana,

uzupełnienie » w odniesieniu do nadrobienia zaległości

 • podgonienie,

uzupełnienie » jako określenie załącznika do czegoś

 • aneks,
 • dodatek,
 • suplement,
 • załącznik,

uzupełnienie » jako uzupełnienie naczynia

 • dopełnienie,
 • zapełnienie,

uzupełnienie » w kontekście dosztukowywania czegoś

 • przyłatanie,

uzupełnienie » jako określenie elementu dodatkowego czegoś

 • dodatek,
 • suplement,

uzupełnienie » w kontekście wyposażeniowym

 • wyposażenie,

uzupełnienie » w kontekście poprawiania obrazu

 • wykończenie,

uzupełnienie » w odniesieniu do dodatkowej porcji czegoś

 • dodatek,
 • repeta,

uzupełnienie » w kontekście czegoś bonusowego

 • dodatek,

uzupełnienie » w kontekście uzupełnienia braku finansowego

 • dopłata,

Słowa i wyrażenia podobne do słowa uzupełnienie

Lista słów i wyrażeń podobna do słowa uzupełnienie: uzupełnienie obrazu.

Słownik wyrazów bliskoznacznych słowa uzupełnienie

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa uzupełnienie znajduje się łącznie 116 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 19 różnych grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne słowa bliskoznaczne słowa „uzupełnienie” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.

Słowo „uzupełnienie” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z hasłem uzupełnienie:
» Definicja uzupełnienie.
» Słownik rymów do wyrazu uzupełnienie.
» Odmiana przez przypadki rzeczownika uzupełnienie.
» Opisy do krzyżówki hasła uzupełnienie.
» Wyrazy przeciwstawne wyrazu uzupełnienie.

Tagi dla wyrazów bliskoznacznych słowa uzupełnienie

Lista tagów dla synonimów słowa uzupełnienie: inaczej uzupełnienie, inne określenia słowa uzupełnienie, synonimy wyrazu uzupełnienie, inaczej o uzupełnieniu, wyrazy bliskoznaczne słowa uzupełnienie, synonim uzupełnienia, synonimy słowa uzupełnienie.

Uzupełnienie 1byone Simpletaste 710eu 0002

Bezpośredni link do pobrania Uzupełnienie 1byone Simpletaste 710eu 0002

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uzupełnienie 1byone Simpletaste 710eu 0002