Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge 49 90321

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge 49 90321 może być trudne i czasochłonne. Na szczęście istnieją narzędzia, takie jak tłumacze internetowe, które mogą pomóc w przyspieszeniu procesu. Przed rozpoczęciem tłumaczenia ważne jest, aby zapoznać się z oryginalną instrukcją, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne informacje są uwzględnione w tłumaczeniu. Kiedy już to zrobisz, przejdź do wyboru odpowiedniego narzędzia do tłumaczenia. Najlepiej wybrać narzędzie, które zawiera słowniki i inne zasoby, które ułatwiają tłumaczenie. Następnie przejdź do tłumaczenia krok po kroku, aby upewnić się, że wszystkie szczegóły są poprawnie przetłumaczone. Po zakończeniu tłumaczenia należy przeprowadzić weryfikację, aby upewnić się, że wszystko jest poprawnie napisane.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge 49 90321

Instrukcja obsługi maszyny i innych urządzeń użytkowanych na terenie zakładu powinna być w polskiej wersji językowej. Przepisy szczegółowo określają obowiązki producenta lub jego przedstawiciela przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Zgodnie z przepisami wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja ta musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”. W takim przypadku oryginał musi być dołączony do tłumaczenia (załącznik I, poz. : 1. 7. 4. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Oznacza to, że w Polsce każda maszyna powinna być wyposażona w instrukcję, a instrukcja musi być w języku polskim.

Jeżeli „Oryginalna instrukcja” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Obowiązki producenta

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu;
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127;
 • sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Od producenta lub jego przedstawiciela należy żądać dostarczenia „Instrukcji oryginalnej” lub „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej”, która zawiera elementy wymagane dyrektywą maszynową oraz rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zobacz też:

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka. pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 t. j. );
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  POMPY MONOBLOKOWE 5"

  POLSKI

  Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

  Podczas instalacji, konserwacji i użytkowania

  urządzenia postępować zgodnie ze wskazówkami

  zawartymi w instrukcji. Przed przystąpieniem do

  jakichkolwiek czynności na pompie należy uważnie

  przeczytać wszystkie części instrukcji obsługi.

  W przypadku urządzeń bez wtyczek w instalacji

  zasilającej powinien być zainstalowany element

  odłączający od zasilania, z wielobiegunową

  separacją

  styków,

  odłączenie w kategorii przepięciowej III, zgodnie z

  aktualnymi zasadami instalacji.

  To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku

  przez osoby (również dzieci) o ograniczonych

  zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub

  umysłowych, lub którym brak doświadczenia i

  wiedzy, chyba że będą nadzorowane lub zostały

  pouczone o korzystaniu z urządzenia przez osobę

  odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

  Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku

  powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach

  fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub

  którym brak doświadczenia i wiedzy, jeśli będą

  nadzorowane lub zostały pouczone w zakresie

  bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją

  związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny

  bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja

  nie powinny być wykonywane przez dzieci bez

  nadzoru.

  Nie używać elektropompy w basenach, zbiornikach,

  stawach i podobnych miejscach, gdy ludzie są

  zanurzeni w wodzie.

  Urządzenie powinno być zasilane za pomocą

  wyłącznika różnicowoprądowego, o prądzie

  różnicowym nie przekraczającym 30 mA podczas

  zadziałania.

  Urządzenia trójfazowe powinny być chronione

  przed zwarciem i przeciążeniem za pomocą

  urządzenia zabezpieczającego klasy 10 zgodnie z

  IEC 60947-4. Ustawić prąd znamionowy zgodnie z

  wartością podaną na tabliczce znamionowej.

  Przed rozpoczęciem dowolnej pracy przy

  elektropompie należy się upewnić, że połączenie

  elektryczne zostało odłączone od zasilania i nie

  można go przypadkowo przyłączyć ponownie.

  Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien

  zostać wymieniony przez Producenta, jego serwis

  lub wykwalifikowany personel.

  52

  - PL -

  umożliwiający

  całkowite

  Maksymalna wysokość ciśnienia pompy, w metrach, jest

  podana na tabliczce znamionowej na pompie i na okładce

  instrukcji.

  Pompa może pracować w sposób ciągły w maksymalnej

  temperaturze wskazanej na tabliczce znamionowej

  (+40°C).

  Aby zainstalować urządzenie, należy odnieść się do

  rozdziałów „INSTALACJA" i „POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE".

  Połączenie elektryczne i kierunek obrotu

  części funkcjonalnych (silniki trójfazowe).

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  Instrukcja obsługi powinna być bezwzględnie przeczytanaprzez wykwalifikowany

  personel techniczny, który wykonuje instalację, obsługę i konserwację urządzenia.

  Instrukcję należy przechowywać w należyty sposób i udostępnić w miejscu

  instalacji elektropompy.

  Identyfikacja skodyfikowanych instrukcji w tej instrukcji obsługi

  Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podane w tej instrukcji oznaczone są

  symbolem

  ogólnego

  spowodować poważne uszczerbki na zdrowiu.

  Wskazówki bezpieczeństwa oznaczone tym symbolem oznaczają

  zagrożenia elektryczne.

  Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

  Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować szkody fizyczne i

  materialne, a także zanieczyszczenie środowiska.

  Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do całkowitej utraty

  prawa do roszczeń gwarancyjnych.

  Aby przytoczyć kilka przykładów, nieprzestrzeganie tych zasad może

  spowodować:

  • awarię głównych części maszyny lub instalacji,

  • zagrożenie czynności konserwacyjnych,

  • uszczerbki na zdrowiu z przyczyn elektrycznych lub mechanicznych.

  Ogólne informacje

  To urządzenie (pompa lub elektropompa, w zależności od modelu) zostało

  wykonane przez wdrożenie najbardziej zaawansowanych i najnowszych technik,

  w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i zostało poddane ścisłej

  kontroli jakości.

  Ta instrukcja pomoże w zrozumieniu jego działania i jego możliwego zastosowania.

  Instrukcja obsługi zawiera ważne zalecenia niezbędne do prawidłowego i

  oszczędnego działania urządzenia. Takich zaleceń należy przestrzegać, aby

  zagwarantować niezawodność, trwałość i uniknąć ryzyka wypadków wynikających

  z niewłaściwego użytkowania.

  Urządzenia należy używać do zastosowań i w granicach opisanych w poniższych

  akapitach.

  Działania związane z obsługą, instalacją, użytkowaniem, konserwacją i usuwaniem

  produktu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i dla środowiska, którego

  nie można wyeliminować w sposób konstruktywny.

  Główne rodzaje ryzyka resztkowego to ryzyko elektryczne (porażenie prądem) i

  mechaniczne (rany spowodowane ostrymi krawędziami, otarcia lub zgniecenia).

  Wszystkie operacje powinny być przeprowadzane wyłącznie przez fachowy,

  profesjonalny personel i wyposażony w odpowiednie środki i narzędzia

  ochronne, gdy maszyna nie jest zasilana i zwracając szczególną uwagę.

  Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi i poprawnych

  metod pracy zwiększają ryzyko dla zdrowia.

  Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w razie wypadku lub

  szkód spowodowanych przez zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie pompy

  elektrycznej lub nieprzestrzeganie instrukcji opisanych w niniejszej instrukcji

  obsługi lub w warunkach innych niż dozwolone.

  W stanie, w jakim maszynę dostarczono, elektropompa nie zawiera ruchomych

  części lub zazwyczaj będących pod napięciem, dostępnych z zewnątrz.

  Użytkownik nie może demontować elektropompy, ani całkowicie, ani

  częściowo, ani dokonywać żadnych zmian lub przerabiać produktu. Jeśli

  podczas instalacji osłony zostały usunięte, należy je natychmiast

  zainstalować.

  POMPY MONOBLOKOWE 5"

  zagrożenia.

  Ich

  nieprzestrzeganie

  może

  Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge 49 90321

  Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge 49 90321

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge 49 90321