Obsługa i konserwacja Ge Monogram Zet1

Obsługa i konserwacja Ge Monogram Zet1 wymaga regularnych czynności, aby zachować jej wydajność. Na szczęście większość czynności konserwacyjnych jest prosta i można je wykonać samodzielnie. Regularne czyszczenie i kontrola stanu jest najważniejszym krokiem do utrzymania dobrej wydajności. Należy usuwać wszelkie zabrudzenia z zewnętrznych powierzchni i wewnętrznych elementów, aby zapobiec podrażnieniu skóry lub zapaleniu oczu. Wewnętrzne części należy czyścić co najmniej raz w miesiącu, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu. Powinny być również sprawdzane pod kątem uszkodzeń lub innych nieprawidłowości. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast naprawione lub wymienione w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i konserwacja Ge Monogram Zet1

Stan naładowania akumulatorów powinien być regularnie sprawdzany. Przepisy GMDSS wymagają codziennego sprawdzania i notowania napięcia akumulatorów kwasowych oraz sprawdzenia i zapisania ciężaru właściwego elektrolitu raz w miesiącu.

Załoga powinna wiedzieć, jakie urządzenia są zasilane z baterii. Stan akumulatorów powinien być regularnie sprawdzany w związku z możliwością wycieku. Po przekroczeniu terminu ważności powinny zostać wymienione.

Ze względu na występowanie w ogniwach dodatniego i ujemnego bieguna muszą być one we właściwy sposób podłączane do obwodów zasilania.
Dodatni biegun baterii/akumulatora należy podłączyć do dodatniego zacisku urządzenia, a ujemny biegun akumulatora do ujemnego zacisku urządzenia
zasilanego.
Niewłaściwe podłączenie może spowodować zniszczenie sprzętu oraz baterii/akumulatora.

Akumulatory powinny być ładowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Podczas ładowania należy zwrócić uwagę na polaryzację zacisków. Korzystając z ładowarki czerwony, dodatni zacisk ładowarki należy połączyć do dodatniego bieguna akumulatora. Czarny, ujemny zacisk ładowarki należy połączyć z ujemnym biegunem. Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować uszkodzenie akumulatora i wywołać eksplozję.

 • Akumulatory należy przechowywać w stanie czystym i suchym.
 • Akumulatory należy przechowywać w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku, który uniemożliwia wylanie się zawartości (elektrolitu) na zewnątrz.

Dotyczy tylko akumulatorów:

 • Pojemnik z akumulatorami powinien być odpowiednio zabezpieczony, ponieważ akumulatory są ciężkie i jeśli nie będą zamocowane mogą być niebezpieczne dla załogi i jednostki (uderzenie).
 • Należy sprawdzać regularnie ślady korozji na akumulatorach i w ich pobliżu.
 • Wierzch i bieguny akumulatorów należy utrzymywać w czystości. Zapobiegnie to powstawaniu prądów upływu rozładowujących akumulatory.
 • Bieguny akumulatorów należy zabezpieczyć przed korozją poprzez naniesienie cienkiej warstwy wazeliny technicznej.
 • Akumulatory ze względu na dużą wagę często umieszczone są w zęzie, przez co są szczególnie zagrożone są zalaniem. Dlatego baterie przeznaczone dla celów radiowych powinny być umieszczone wyżej, gdzie są lepiej chronione.
 • Dotyczy tylko akumulatorów kwasowo-ołowiowych:

 • Akumulatory powinny być przechowywane w specjalnym pojemniku, który umożliwi wydostanie się palnego wodoru i jednocześnie chroni akumulatory przed dostępem wody morskiej.
 • Należy regularnie sprawdzać poziom elektrolitu w akumulatorach. W przypadku za niskiego poziomu elektrolitu należy uzupełniać braki tylko wodą destylowaną. W przypadku zanieczyszczeń następuje gwałtowne skrócenie trwałości akumulatorów.
 • Podczas cyklu ładowania akumulatorów, gdy wydostaje się wodór, pomieszczenie należy dobrze wentylować, a załodze nie wolno palić w pobliżu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować w kontakcie z elektrolitem - roztworem kwasu siarkowego. Zaleca się używać gumowych rękawic, starych ubrań oraz okularów ochronnych.
 • Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM

  Są to uprawnienia energetyczne grupy 1, dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uprawnienia te można uzyskać w kategorii Dozoru „D” oraz Eksploatacji „E”. Eksploatacja dotyczy osób pracujących na stanowiskach wykonujących pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Natomiast dozór odnosi się do stanowisk kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowisk pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  • obsługa;
  • konserwacja;
  • remonty;
  • montaż;
  • zakres kontrolno-pomiarowy
 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.
 • prawo energetyczne;
 • wpływ prądu elektrycznego na organizm człowieka;
 • układy sieciowe;
 • ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach do 1 kV;
 • wyłączniki różnicowo-prądowe;
 • elektronarzędzia;
 • urządzenia i instalacje elektryczne na placu budowy;
 • organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych;
 • zespoły prądotwórcze;
 • urządzenia instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
 • pomiar rezystancji izolacji instalacji;
 • pomiar rezystancji uziemienia;
 • pomiary rezystywności gruntu;
 • badanie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej;
 • badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem;
 • badania i pomiary linii kablowych;
 • badania i pomiary elektrycznych urządzeń napędowych;
 • czasookresy badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Nie. Uprawnienia energetyczne trzeba odnawiać do 5 lat. Jest to konieczne w związku z ciągłym rozwojem technicznym również w kwestii energetyki. Często zmienia się też prawo energetyczne, dlatego aby być na bieżąco i bezpiecznie wykonywać swoją pracę, należy systematycznie odświeżać swoją wiedzę.

  Canon IJ Printer Assistant Tool to aplikacja umożliwiająca przeprowadzanie konserwacji drukarki lub zmienianie ustawień drukarki.

  Aplikacja IJ Printer Assistant Tool firmy Canon jest również instalowana w przypadku instalowania sterowników MP Drivers.
  Aby zainstalować tylko aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool, odwiedź witrynę firmy Canon i pobierz oprogramowanie.

  Uwaga

  • Zapoznaj się z częścią „Instalowanie sterowników MP Drivers”, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania sterowników MP Drivers.

  Jak uruchomić aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool

  Aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool można uruchomić w jeden z poniższych sposobów.

 • Kliknij ikonę Obsługa i preferencje (Maintenance and Preferences) na karcie Obsługa (Maintenance) sterownika drukarki.
 • W menu Windows Start kliknij (Wszystkie aplikacje (All apps), Aplikacje (Apps)lub Wszystkie programy (All Programs) ->) Canon Utilities -> IJ Printer Assistant Tool.
 • Tematy pokrewne

 • Czyszczenie głowic drukujących
 • Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
 • Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
 • Czyszczenie wnętrza drukarki
 • Czyszczenie rolek podawania papieru
 • Zarządzanie zasilaniem drukarki
 • Zmniejszanie hałasu drukarki
 • Zmiana trybu pracy drukarki
 • Obsługa i konserwacja Ge Monogram Zet1

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa i konserwacja Ge Monogram Zet1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa i konserwacja Ge Monogram Zet1