Montaż, podłączenie, instalacja Ge Akta Avant

Montaż, podłączenie i instalacja Ge Akta Avant to jeden z najbardziej skutecznych systemów monitorowania i automatyzacji budynków. System ten może służyć do monitorowania parametrów związanych z bezpieczeństwem, działaniem systemów HVAC, kontrolowaniem zużycia energii i wielu innych. Ge Akta Avant oferuje zaawansowane funkcje takie jak automatyczna kontrola temperatury, wyświetlanie danych dotyczących czasu pracy urządzeń i wiele innych. System może być również wykorzystywany do kontrolowania systemów wentylacyjnych, oświetlenia i różnych innych systemów w budynku. Montaż, podłączenie i instalacja Ge Akta Avant jest szybka i łatwa, a za jej pomocą możliwe jest monitorowanie i automatyzacja budynków w celu optymalizacji zużycia energii i zapewnienia bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Montaż, podłączenie, instalacja Ge Akta Avant

1 ENGINEERING TOMORROW Instrukcja obsługi Safe Torque Off Przetwornice częstotliwości VLT

2

3 Spis zawartości Instrukcja obsługi Spis zawartości 1 Wprowadzenie Przeznaczenie niniejszej instrukcji Materiały dodatkowe Przegląd funkcjonalny Zezwolenia i certyfikaty Symbole, skróty i konwencje 3 2 Bezpieczeństwo Symbole bezpieczeństwa Wykwalifikowany personel Środki ostrożności 6 3 Instalacja Instrukcje bezpieczeństwa Instalacja funkcji bezpiecznego wyłączania momentu Instalacja w połączeniu z kartą termistora MCB VLT PTC Thermistor Card MCB Uruchomienie Instrukcje bezpieczeństwa Włączanie funkcji bezpiecznego wyłączania momentu Ustawienia parametrów funkcji STO w połączeniu z kartą termistora VLT PTC Thermistor Card MCB Automatyczny lub ręczny restart Próba uruchomienia funkcji STO Bezpieczeństwo konfiguracji systemu Serwisowanie i konserwacja 13 5 Dane techniczne funkcji bezpiecznego wyłączania momentu 14 Indeks 16 MG37D549 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. 1

4 Wprowadzenie Safe Torque Off 1 1 Wprowadzenie 1. 1 Przeznaczenie niniejszej instrukcji Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące użytkowania przetwornic częstotliwości Danfoss VLT w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym. Podręcznik zawiera informacje dotyczące norm bezpieczeństwa funkcjonalnego, funkcji Safe Torque Off (STO) przetwornicy częstotliwości Danfoss VLT, instalacji i uruchomienia funkcji, a także informacje na temat jej serwisowania i konserwacji. VLT to zastrzeżony znak towarowy. 1. 2 Materiały dodatkowe Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników, którzy są już zaznajomieni z przetwornicami częstotliwości VLT. Służy jako rozszerzenie treści zawartych w podręcznikach i instrukcjach dostępnych do pobrania ze strony drives. danfoss. com/knowledge-center/technical-documentation/. Aby zapewnić bezpieczną instalację urządzenia, przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi razem z przetwornicą częstotliwości i/lub jej wyposażeniem opcjonalnym oraz postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tych instrukcjach. 3 Przegląd funkcjonalny Wprowadzenie Funkcja Safe Torque Off stanowi element systemu kontroli bezpieczeństwa. Uniemożliwia generowanie mocy wymaganej do obracania silnikiem. NOTYFIKACJA Aby osiągnąć żądany poziom bezpieczeństwa pracy, należy właściwie dobrać i zastosować elementy systemu kontroli bezpieczeństwa. Przed przyłączeniem i użyciem funkcji STO (Safe Torque Off) w instalacji należy przeprowadzić dokładną analizę ryzyka dotyczącą instalacji w celu określenia, czy zastosowanie poziomów bezpieczeństwa oraz funkcji STO jest odpowiednie i wystarczające. Przetwornica częstotliwości VLT jest dostępna z: Funkcją Safe Torque Off zgodnie z definicją w normie EN IEC Kategorią stop 0 zgodnie z definicją w normie EN Funkcja STO jest przyłączana do przetwornicy częstotliwości za pośrednictwem zacisku sterowania 37. Przetwornica częstotliwości VLT wyposażona w funkcję STO została zaprojektowana i zatwierdzona jako zgodna z wymogami następujących norm: Kategoria 3 normy EN ISO Poziom wydajności d zgodnie z EN ISO Poziom integralności bezpieczeństwa SIL 2 zgodnie z IEC i EN Poziom integralności bezpieczeństwa SILCL 2 zgodnie z EN Produkty, których dotyczą te informacje, oraz ich identyfikacja Funkcja STO (Safe Torque Off) jest dostępna w następujących typach przetwornic częstotliwości: VLT HVAC Drive FC 102 VLT Refrigeration Drive FC 103 VLT AQUA Drive FC 202 VLT AutomationDrive FC 301, rozmiar obudowy A1 VLT AutomationDrive FC 302 VLT Decentral Drive FCD 302 Moduły przetwornicy częstotliwości VLT Parallel Drive Identyfikacja Należy upewnić się, że przetwornica częstotliwości obsługuje współpracę z funkcją STO. W tym celu należy sprawdzić kod typu urządzenia na tabliczce znamionowej (patrz Tabela 1. 1). Produkt VLT HVAC Drive FC 102 VLT Refrigeration Drive FC 103 VLT AQUA Drive FC 202 VLT AutomationDrive FC 301, rozmiar obudowy A1 VLT AutomationDrive FC 302 VLT Decentral Drive FCD 302 Moduły przetwornicy częstotliwości VLT Parallel Drive Tabela 1. 1 Identyfikacja kodu typu Kod typu Litera T lub U na pozycji 18 w kodzie typu Litera T na pozycji 18 w kodzie typu Litera T lub U na pozycji 18 w kodzie typu Litera T na pozycji 18 w kodzie typu Litera X, B lub R na pozycji 18 w kodzie typu Litera X, B lub R na pozycji 18 w kodzie typu Litera T lub U na pozycji 18 w kodzie typu 2 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. MG37D549

5 Wprowadzenie Instrukcja obsługi 1. 4 Zezwolenia i certyfikaty Dostępne są dodatkowe zatwierdzenia i certyfikaty. Należy skontaktować się z lokalnym partnerem firmy Danfoss. Stosowane standardy i normy zgodności Używanie funkcji STO na zacisku 37 wymaga spełnienia przez użytkownika wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa opisanych w stosownych przepisach prawnych i zaleceniach technicznych. 5 Symbole, skróty i konwencje Zintegrowana funkcja STO spełnia wymagania następujących norm: EN: 2006 Kategoria zatrzymania 0 niekontrolowane zatrzymanie IEC/EN 61508: 2010 Poziom integralności bezpieczeństwa SIL2 IEC/EN: 2007 IEC/EN 62061: 2005 Poziom integralności bezpieczeństwa SIL CL2 EN ISO: 2008 Kategoria 3 PL d 1 1 Skrót Wartość zadana Opis Kat. EN ISO Kategoria, poziom B, 1 4 DC Pokrycie diagnostyczne FIT Niezawodność: 1E-9/godz. HFT EN IEC Tolerancja błędów sprzętowych: wartość n współczynnika HFT oznacza, że n+1 błędów może spowodować utratę funkcji bezpieczeństwa. MTTFd EN ISO Średni czas przed niebezpieczną awarią. Jednostka: lata PFH EN IEC Prawdopodobieństwo niebezpiecznych awarii na godzinę. Tę wartość należy wziąć pod uwagę, jeśli urządzenie zabezpieczające jest używane w trybie dużego zapotrzebowania lub stale (częstotliwość zapotrzebowania na użycie systemu bezpieczeństwa jest większa niż raz na rok). PFD EN IEC Średnie prawdopodobieństwo awarii w sytuacji wystąpienia zapotrzebowania. Ten parametr jest używany w sytuacji niskiego zapotrzebowania. PL EN ISO Wartość dyskretna, służąca do określenia zdolności elementów systemu sterującego związanych z bezpieczeństwem do wykonywania funkcji w zakresie bezpieczeństwa w przewidywalnych warunkach. Poziomy a e. SIL EN IEC Poziom integralności bezpieczeństwa EN IEC STO EN IEC Safe Torque Off SS1 EN IEC Bezpieczny stop 1 SRECS EN IEC Elektryczny system kontroli bezpieczeństwa SRP/CS EN ISO Elementy bezpieczeństwa systemów sterowania PDS/SR EN IEC Układ napędowy mocy (związany z bezpieczeństwem) Tabela 1. 2 Skróty związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym MG37D549 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. 3

6 Wprowadzenie Safe Torque Off 1 Konwencje Listy numerowane oznaczają procedury. Listy punktowane oznaczają inne informacje oraz opisy ilustracji. Tekst zapisany kursywą oznacza: odniesienie, łącze, nazwę parametru, przypis. grupę parametrów, opcje parametru, alarmy/ostrzeżenia. Wszystkie wymiary na rysunkach są podane w jednostkach metrycznych i imperialnych (w nawiasach), na przykład: mm (cale). Gwiazdka (*) wskazuje domyślne ustawienie parametru. 4 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. MG37D549

7 Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi 2 Bezpieczeństwo 2. 1 Symbole bezpieczeństwa W niniejszej instrukcji używane są następujące symbole: OSTRZEŻENIE Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. UWAGA Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami. Może również przestrzegać przed niebezpiecznymi działaniami. NOTYFIKACJA Wskazuje ważne informacje, w tym informacje o sytuacjach, które mogą skutkować uszkodzeniem urządzeń lub mienia. 2. 2 Wykwalifikowany personel Tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą wykonywać czynności związane z montażem, instalowaniem, programowaniem, uruchamianiem i konserwacją produktów, a także wycofywaniem ich z użytku. Określenie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje obejmuje osoby, które: są wykwalifikowanymi elektrykami, członkami personelu elektrycznego lub ukończyły odpowiednie szkolenie i mają stosowne doświadczenie w obsłudze urządzeń, systemów, instalacji i maszyn zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa; zapoznały się z podstawowymi przepisami BHP oraz przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom; przeczytały i zrozumiały wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku oraz wytyczne zawarte w Instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości; mają wyczerpującą wiedzę w zakresie ogólnych i specjalistycznych standardów, które obowiązują w danej aplikacji. Użytkownicy układów napędowych mocy (związane z bezpieczeństwem) są odpowiedzialni za: przeprowadzenie analizy zagrożeń i ryzyka w danej aplikacji; określenie wymaganych funkcji bezpieczeństwa oraz odpowiednie przydzielenie poziomu integralności bezpieczeństwa i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa do poszczególnych funkcji; funkcjonowanie innych podsystemów i zapewnienie poprawności sygnałów i poleceń z nich przesyłanych; opracowanie odpowiednich układów sterowania bezpieczeństwem (sprzęt, oprogramowanie, parametryzacja itp. ). Środki bezpieczeństwa Instalację i rozruch systemów bezpieczeństwa może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel. Przetwornica częstotliwości powinna być zainstalowana w szafie IP54 zgodnie z wymogami normy IEC lub środowisku równoważnym. W przypadku aplikacji specjalnych może być wymagany wyższa klasa ochrony IP. Kabel pomiędzy opcją bezpieczeństwa a zewnętrznym urządzeniem zabezpieczającym musi być zabezpieczony przed ryzykiem wystąpienia zwarcia zgodnie z wymogami normy ISO (tabela D. 4). Gdy na oś wału silnika oddziałują zewnętrzne siły (np. podwieszone obciążenie), należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa (np. hamulec bezpieczeństwa) w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń. 2 2 MG37D549 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

8 Bezpieczeństwo Safe Torque Off Środki ostrożności Ogólne informacje na temat środków ostrożności są zawarte w rozdziale Bezpieczeństwo w odpowiedniej Instrukcji obsługi. UWAGA Po instalacji funkcji STO należy przeprowadzić próbę uruchomienia zgodnie ze specyfikacją w dokumencie rozdział 4. 5 Próba uruchomienia funkcji STO. Pomyślnie zakończona próba uruchomienia jest wymagana przy pierwszej instalacji i po każdej zmianie instalacji bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE RYZYKO ŚMIERCI I POWAŻNYCH OBRAŻEŃ Jeśli silnik pozostaje pod wpływem zewnętrznych sił (np. w przypadku osi pionowej podwieszonych ładunków) i występuje niepożądane zjawisko ruchu (wywołanego np. przez siłę grawitacji), które może powodować zagrożenie, należy dodatkowo zabezpieczyć silnik przed upadkiem. Na przykład, należy zainstalować dodatkowe hamulce mechaniczne. OSTRZEŻENIE RYZYKO ŚMIERCI I POWAŻNYCH OBRAŻEŃ Funkcja STO (tj. odłączenie napięcia zasilania 24 V DC od zacisku 37) nie zapewnia bezpieczeństwa elektrycznego. Zastosowanie samej funkcji STO nie jest warunkiem wystarczającym do zaimplementowania funkcji wyłączenia awaryjnego zgodnie z definicją zawartą w normie EN Wyłączanie awaryjne wymaga zastosowania izolacji elektrycznej, np. odłączania zasilania za pomocą dodatkowego stycznika. OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Funkcja STO NIE ODŁĄCZA napięcia zasilania od przetwornicy częstotliwości ani obwodów pomocniczych. Przed przystąpieniem do pracy na podzespołach elektrycznych przetwornicy częstotliwości lub silnika należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania i poczekać przez czas wyładowania określony w rozdziale Bezpieczeństwo w odpowiedniej Instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie nakazu odcięcia napięcia zasilania od urządzenia i odczekania określonego czasu może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Nie należy zatrzymywać przetwornicy częstotliwości za pomocą funkcji STO. Jeśli przetwornica częstotliwości zostanie zatrzymana za pomocą tej funkcji, nastąpi wyłączenie awaryjne z wybiegiem silnika. Jeśli to ograniczenie jest niedopuszczalne (np. może doprowadzić do wystąpienia zagrożenia), przed użyciem funkcji STO należy zatrzymać przetwornicę częstotliwości i maszyny przy użyciu odpowiedniego trybu zatrzymania. W zależności od aplikacji może być konieczne użycie hamulca mechanicznego. Stosowanie funkcji STO (bezpiecznego wyłączania momentu, Safe Torque Off) jest odpowiednie w przypadku prowadzenia prac mechanicznych w układzie przetwornicy częstotliwości lub wyłącznie na uszkodzonej części maszyny. Ta funkcja nie zapewnia bezpieczeństwa elektrycznego. Nie należy jej używać do sterowania uruchomieniem i/lub zatrzymaniem przetwornicy częstotliwości. UWAGA AUTOMATYCZNY RESTART Automatyczny restart jest dozwolony tylko w następujących przypadkach: Funkcja zapobiegania niezamierzonemu restartowi jest realizowana przez inne elementy instalacji funkcji STO. Obecność w niebezpiecznej strefie może zostać fizycznie wykluczona, kiedy funkcja STO nie zostanie aktywowana. W szczególności należy przestrzegać treści akapitu normy ISO 12100: Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. MG37D549

9 Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi OSTRZEŻENIE RYZYKO ŚMIERCI I POWAŻNYCH OBRAŻEŃ Funkcja STO może być stosowana w przypadku silników asynchronicznych, synchronicznych oraz silników z magnesami trwałymi. Mogą wystąpić dwie usterki w półprzewodniku mocy przetwornicy częstotliwości. W przypadku silnika synchronicznego lub silnika z magnesami trwałymi może to spowodować szczątkową rotację. Rotację można obliczyć według wzoru: Kąt = 360/(liczba biegunów). W przypadku aplikacji z silnikami synchronicznymi i silnikami z magnesami trwałymi należy uwzględnić szczątkową rotację i upewnić się, że nie stanowi ona zagrożenia bezpieczeństwa. Ta sytuacja nie dotyczy silników asynchronicznych. 2 2 NOTYFIKACJA Należy dokonać analizy i oceny ryzyka dla każdej funkcji stopu w celu wybrania kategorii zatrzymania zgodnie z wymogami normy EN: Kategoria zatrzymania 0 jest realizowana poprzez natychmiastowe odcięcie zasilania od układu wykonawczego, co prowadzi do niekontrolowanego wybiegu silnika aż do jego zatrzymania. Funkcja STO realizuje kategorię zatrzymania 0 zgodnie z normą EN Kategoria zatrzymania 1 jest realizowana przez doprowadzenie zasilania do układów wykonawczych maszyny w celu jej zatrzymania. Po zatrzymaniu maszyny zasilanie jest odcinane od układów wykonawczych zgodnie z normą bezpiecznego stopu EN Safe Stop 1 (SS1). Kategoria zatrzymania 2 jest realizowana poprzez kontrolowane zatrzymanie przy doprowadzonym zasilaniu do układów wykonawczych maszyny. Po zatrzymaniu następuje pozycja trzymania bez odcięcia mocy. NOTYFIKACJA Podczas projektowania określonej aplikacji maszyny należy wziąć pod uwagę upływ czasu i odległość, tak aby umożliwić wybieg silnika (kategoria zatrzymania 0 lub bezpieczne wyłączanie momentu, STO). Więcej informacji dotyczących kategorii zatrzymania zawiera norma EN MG37D549 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

10 Instalacja Safe Torque Off 3 Instalacja Instrukcje bezpieczeństwa UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Operator lub elektryk wykonujący instalację jest odpowiedzialny za odpowiednie uziemienie i zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie krajowymi I lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. 12/ BA Patrz rozdział 2 Bezpieczeństwo i odpowiednie instrukcje obsługi przetwornicy częstotliwości. Ponadto zawsze należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta silnika. 3. 2 Instalacja funkcji bezpiecznego wyłączania momentu Podczas podłączania silnika, zasilania AC i okablowania sterowania należy stosować się do wskazówek bezpiecznej instalacji zawartych w Instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości. Ilustracja 3. 1 Zworka między zaciskami 12/13 (24 V) i 37 (dotyczy wszystkich przetwornic częstotliwości oprócz FCD 302) Informacje dotyczące instalacji razem z kartą termistora VLT PTC Thermistor Card MCB 112 (z certyfikacją Ex) można znaleźć w rozdział 3. 3 Instalacja w połączeniu z kartą termistora MCB VLT PTC Thermistor Card MCB BC Aby włączyć zintegrowaną funkcję STO, należy wykonać następujące czynności: 1. Usunąć przewód zwierający pomiędzy zaciskami sterowania 37 i 12 lub 13. Odcięcie lub przerwanie zworki nie wystarczy do zapobieżenia wystąpieniu zwarcia. (Patrz zworka na Ilustracja 3. 1) Ilustracja 3. 2 Zworka między zaciskami 13 (24 V) i 37 (FCD 302) 8 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. MG37D549

11 Instalacja Instrukcja obsługi 2. Na przykład należy podłączyć zewnętrzny przekaźnik monitorujący zabezpieczeń poprzez zwierną funkcję zabezpieczającą do zacisku 37 (STO) oraz zacisku 12 lub 13 (24 V DC). Należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji dotyczącymi przekaźnika i upewnić się, że spełnia on wymagania kategorii 3 /PL d (zgodnie z ISO) lub poziomu SIL 2 (zgodnie z EN i IEC 61508). FC Przekaźnik zabezpieczający (kat. 3, PL d lub SIL2) 2 Przycisk zatrzymania awaryjnego 3 Przycisk Reset 4 Kabel zabezpieczony przed zwarciem (w przypadku 4 instalacji poza szafą sterującą IP54). Więcej informacji zawarto w normie ISO (tabela D. 3 Przykładowa instalacja w celu uzyskania kategorii zatrzymania 0 (zgodnie z EN) z kategorią bezpieczeństwa 3/PL d (zgodnie z ISO) lub poziomem SIL 2 (zgodnie z EN i IEC 61508) BB Instalacja w połączeniu z kartą termistora MCB VLT PTC Thermistor Card MCB 112 NOTYFIKACJA Połączenie karty termistora PTC Thermistor Card MCB 112 VLT i funkcji STO (bezpiecznego wyłączania momentu) jest dostępne wyłącznie dla urządzeń VLT HVAC Drive FC 102, VLT AQUA Drive FC 202, VLT AutomationDrive FC 302 i VLT AutomationDrive FC 301, rozmiar obudowy A1 Karta termistora MCB VLT PTC Thermistor Card MCB 112 wykorzystuje zacisk 37 jako kanał wyłączenia dla funkcji bezpieczeństwa. Wyjście X44/12 karty MCB 112 musi być połączone (logiczne AND) z czujnikiem bezpieczeństwa (na przykład przyciskiem zatrzymania awaryjnego lub przełącznikiem ochrony bezpieczeństwa) służącym do aktywowania funkcji STO. To oznacza, że sygnał na zacisku 37 funkcji STO (bezpiecznego wyłączania momentu) przyjmuje poziom wysoki (24 V) tylko w przypadku, gdy zarówno poziom sygnału na wyjściu X44/12 karty MCB 112, jak i poziom sygnału czujnika bezpieczeństwa mają wartości wysokie. Jeśli co najmniej jeden z dwóch sygnałów przyjmuje poziom niski, poziom sygnału wyjściowego na zacisku 37 również musi być niski. Należy upewnić się, że urządzenie zabezpieczające połączone za pośrednictwem logicznego AND jest zgodne z wymaganym poziomem bezpieczeństwa. Połączenie wyjścia urządzenia zabezpieczającego z zaciskiem 37 (za pośrednictwem bezpiecznego logicznego AND) musi być chronione przed zwarciem. Więcej informacji można znaleźć w Ilustracja Przewody należy podłączyć w sposób opisany w instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości. MG37D549 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

12 Instalacja Safe Torque Off 3 Hazardous Area Non-Hazardous Area PTC Thermistor Card MCB BA X44/ PTC Sensor Digital Input e. g. Par 5-15 Par Terminal 37 Safe Stop DI DI Safe Stop Safe Input Safety Device SIL 2 Safe AND Input Safe Output Manual Restart Ilustracja 3. 4 Połączenie aplikacji bezpiecznego wyłączania momentu (STO) z aplikacją MCB 112 Ilustracja 3. 4 przedstawia wejście ponownego uruchomienia dla zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego. To oznacza, że w tej instalacji sygnał parametr 5-19 Zacisk 37 - bezp. stop można ustawić na wartość [7] PTC 1 i przekaź. W lub [8] PTC 1 i przekaź. A/W. Dodatkowe informacje są dostępne w Instrukcji obsługi karty termistora VLT PTC Thermistor Card MCB Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. MG37D549

13 Uruchomienie Instrukcja obsługi 4 Uruchomienie 4. 1 Instrukcje bezpieczeństwa UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Operator lub elektryk wykonujący instalację jest odpowiedzialny za odpowiednie uziemienie i zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie krajowymi I lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Patrz rozdział 2 Bezpieczeństwo i odpowiednie instrukcje obsługi przetwornicy częstotliwości. 4. 2 Włączanie funkcji bezpiecznego wyłączania momentu Funkcja STO jest aktywowana przez odłączenie napięcia na zacisku 37 przetwornicy częstotliwości. Podłączając przetwornicę częstotliwości do zewnętrznych urządzeń zabezpieczających, które zapewniają bezpieczne opóźnienie, można uzyskać instalację o kategorii bezpiecznego stopu 1. Zewnętrzne urządzenia zabezpieczające podłączone do zacisku 37 muszą spełniać wymogi poziomu Kat. /PL lub SIL. Funkcja STO może być stosowana w przypadku silników asynchronicznych, synchronicznych oraz silników z magnesami trwałymi. Po włączeniu funkcji STO (zacisk 37) następuje wygenerowanie alarmu przez przetwornicę częstotliwości, a następnie wyłączenie awaryjne jednostki i zatrzymanie silnika z wybiegiem. Wymagane jest ręczne ponowne uruchomienie. Funkcja STO służy do zatrzymywania przetwornicy częstotliwości w sytuacjach wymagających zatrzymania awaryjnego. W normalnym trybie pracy, gdy bezpieczne wyłączenie momentu (STO) nie jest wymagane, należy używać zwykłej funkcji zatrzymania. Przed użyciem funkcji automatycznego ponownego uruchamiania należy upewnić się, że są spełnione wymagania opisane w punkcie normy ISO Ustawienia parametrów funkcji STO w połączeniu z kartą termistora VLT PTC Thermistor Card MCB 112 Gdy jest podłączony moduł MCB 112, są dostępne dodatkowe opcje sygnału parametr 5-19 Zacisk 37 - bezp. stop ([4] PTC 1 Alarm do [9] PTC 1 i przekaź. W/A). Jeśli zostanie wybrana opcja [1]* Alarm bezp. stopu lub [3] Ostrzeż. bezp. stopu i nastąpi wyzwolenie modułu MCB 112, przetwornica częstotliwości wygeneruje alarm 72 Niebezpieczna awaria i nastąpi bezpieczny wybieg silnika bez automatycznego restartu. W przypadku użycia zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego nie należy wybierać opcji [4] Alarm PTC 1 ani [5] Ostrzeżenie PTC 1. Tych opcji należy używać jedynie w przypadku, gdy funkcja STO jest używane tylko przez kartę MCB 112. Jeśli zostanie wybrana opcja [4] Alarm PTC 1 lub [5] Ostrzeżenie PTC 1 i zewnętrzne urządzenie zabezpieczające wyzwoli funkcję STO, przetwornica częstotliwości wygeneruje alarm 72 Niebezpieczna awaria i nastąpi bezpieczny wybieg silnika bez automatycznego ponownego uruchomienia. Opcje [6] PTC 1 i przekaź. A do [9] PTC 1 i przekaź. W/A są wykorzystywane w przypadku połączenia zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego z kartą MCB 112. UWAGA AUTOMATYCZNY RESTART Za pomocą opcji można skonfigurować automatyczne ponowne uruchomienie po wyłączeniu zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego. Przed wybraniem opcji [7] PTC 1 i przekaź. A/W należy upewnić się, że: Funkcja zapobiegania niezamierzonemu restartowi jest realizowana przez inne elementy instalacji STO. W szczególności należy stosować się do wytycznych zawartych w treści punktu normy ISO 12100:2010. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji obsługi karty termistora VLT PTC Thermistor Card MCB Automatyczny lub ręczny restart Domyślnie funkcja STO zapobiega niezamierzonemu restartowi. Aby wyłączyć funkcję STO i wznowić normalną pracę, należy wykonać następujące czynności: 4 4 Opcje [1]* Alarm bezp. stopu i [3] Ostrzeż. stopu są wciąż dostępne, ale mają zastosowanie w instalacjach bez modułu MCB 112 ani zewnętrznych urządzeń z funkcją bezpieczeństwa. 11

14 Uruchomienie Safe Torque Off 4 1. Przywrócić zasilanie zewnętrzne 24 V DC zacisku Wysłać sygnał Reset (za pośrednictwem magistrali lub wejścia/wyjścia cyfrowego albo przycisku [Reset]). Funkcję STO można ustawić na automatyczny restart, zmieniając wartość sygnału parametr 5-19 Zacisk 37 - bezp. stop z wartości domyślnej [1]* Alarm bezp. stopu na wartość [3] Ostrzeż. stopu. Automatyczne ponowne uruchomienie oznacza wyłączenie funkcji STO (bezpiecznego wyłączania momentu) i przywrócenie trybu normalnej pracy po ponownym podłączeniu zasilania 24 V DC do zacisku 37. Sygnał Reset nie jest wymagany. 5 Próba uruchomienia funkcji STO Przed pierwszym uruchomieniem po instalacji należy przeprowadzić próbę uruchomienia instalacji, używając funkcji STO. Próbę należy przeprowadzać po każdej modyfikacji instalacji lub użyciu funkcji STO. NOTYFIKACJA Pomyślne przeprowadzenie próby uruchomienia funkcji STO jest wymagane po pierwszej instalacji i po każdej zmianie wprowadzonej w instalacji. Aby wykonać próbę uruchomienia: należy postępować zgodnie z instrukcjami w dokumencie rozdział Zapobieganie restartowi dla aplikacji STO dla aplikacji bez automatycznego ponownego uruchamiania po bezpiecznym stopie lub należy postępować zgodnie z instrukcjami w dokumencie rozdział Automatyczny restart lub aplikacja funkcji STO dla aplikacji z automatycznym ponownym uruchamianiem po bezpiecznym stopie Zapobieganie restartowi dla aplikacji STO Aplikacja, w której sygnał parametr 5-19 Zacisk 37 - bezp. stop jest ustawiony na wartość domyślną [1]* Alarm bezp. stopu lub połączenie funkcji STO i VLT PTC Thermistor MCB 112, gdy sygnał parametr 5-19 Zacisk 37 - bezp. stop jest ustawiony na wartość [6] PTC 1 i przekaź. A lub [9] PTC 1 i przekaź. W/A: 1. Odłączyć napięcie zasilania 24 V DC od zacisku 37 za pomocą urządzenia rozłączającego, gdy silnik jest napędzany przez przetwornicę częstotliwości (sieć zasilająca nie została odłączona). Upewnić się, że: 2a 2b 2c Silnik wykona zatrzymanie z wybiegiem. Aktywowany jest hamulec mechaniczny (jeśli został podłączony). Jeśli lokalny panel sterowania LCP jest zamontowany, wyświetla alarm 68 Bezpieczny stop. Ponownie podłączyć napięcie 24 V DC do zacisku Upewnić się, że silnik pozostaje w stanie wybiegu, a hamulec mechaniczny jest aktywny (jeśli jest podłączony). 5. Wysłać sygnał Reset (za pośrednictwem magistrali lub wejścia/wyjścia cyfrowego albo przycisku [Reset]). 6. Upewnić się, że silnik wznawia pracę. Wynik testu uruchomienia jest pozytywny, jeśli zostaną zaliczone wszystkie podane etapy Automatyczny restart lub aplikacja funkcji STO Aplikacja, w której sygnał parametr 5-19 Zacisk 37 - bezp. stop jest ustawiony na wartość [3] Ostrzeż. stopu lub połączenie funkcji Safe Torque Off z VLT PTC Thermistor MCB 112, gdy sygnał parametr 5-19 Zacisk 37 - bezp. stop jest ustawiony na wartość [7] PTC 1 i przekaź. A/W: 1. Jeśli lokalny panel sterowania LCP jest zamontowany, wyświetla ostrzeżenie 68 Bezpieczny stop. Ponownie podłączyć napięcie 24 V DC do zacisku Upewnić się, że silnik wznawia pracę. Wynik testu uruchomienia jest pozytywny, jeśli zostaną zaliczone wszystkie podane etapy. NOTYFIKACJA Należy zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym zachowania podczas restartu zawartym w rozdziale rozdział 2. 3 Środki ostrożności. 12 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. MG37D549

15 Uruchomienie Instrukcja obsługi 4. 6 Bezpieczeństwo konfiguracji systemu Zapewnienie środków bezpieczeństwa spoczywa na użytkowniku. Istnieje możliwość zabezpieczenia parametrów przetwornicy częstotliwości za pomocą hasła. 7 Serwisowanie i konserwacja Wymagane dla PL d or SIL2, zalecane dla PL lub SIL: co 12 miesięcy należy przeprowadzać testy funkcjonalne mające na celu wykrycie wszelkich awarii i nieprawidłowości w działaniu funkcji STO. 4 4 Aby przeprowadzić test funkcjonalny, należy wykonać następujące czynności (lub zastosować podobną metodę odpowiednią dla aplikacji): 1. Usunąć zasilanie 24 V DC z zacisku Sprawdzić, czy na LCP jest wyświetlany alarm 68 Bezpieczny stop. Sprawdzić, czy przetwornica częstotliwości wyłącza się awaryjnie. Sprawdzić, czy silnik zatrzymuje się całkowicie po wybiegu. Upewnić się, że uruchomienie silnika nie jest możliwe. Ponownie podłączyć zasilanie 24 V DC do zacisku Sprawdzić, czy silnik nie jest uruchamiany automatycznie i jest uruchamiany ponownie wyłącznie po podaniu sygnału resetu (przez magistralę, we/wy cyfrowe lub przycisk [Reset]). 13

16 Dane techniczne funkcji bez... Safe Torque Off 5 Dane techniczne funkcji bezpiecznego wyłączania momentu NOTYFIKACJA Specyfikacja techniczna oraz informacje dotyczące warunków pracy przetwornicy częstotliwości znajdują się w odpowiedniej Instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości. 5 NOTYFIKACJA Sygnał funkcji STO musi być zasilany przez obwód napięcia bardzo niskiego bez uziemienia funkcjonalnego (SELV) lub obwód napięcia bardzo niskiego z uziemieniem roboczym (PELV). Dyrektywy europejskie Normy bezpieczeństwa Funkcja bezpieczeństwa Wydajność bezpieczeństwa Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) Dyrektywa EMC (2014/30/EU) Dyrektywa niskonapięciowa (2014/35/EU) EN ISO EN IEC EN IEC EN EN EN EN EN Bezpieczeństwo maszyn EN ISO, IEC 62061, IEC Bezpieczeństwo funkcjonalne IEC do -7, IEC ISO Kategoria Kat. 3 Pokrycie diagnostyczne Średni czas przed niebezpieczną awarią Poziom wydajności IEC 61508/IEC Poziom integralności bezpieczeństwa Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na zapotrzebowanie IEC IEC Safe Torque Off (STO) Kategoria zatrzymania 0 DC: 90% (średni) MTTFd: lat (wysoki) PL d SIL 2, SIL CL2 Tolerancja błędów sprzętowych HFT: 0 (1oo1) Interwał testu sprawdzającego T1 Czas misji TM PFH: 1E-10/h; 1E-8/h w przypadku konkretnych wariantów1), 2) (tryb dużego zapotrzebowania) PFD: 1E-10; 1E-4 w przypadku konkretnych wariantów1), 2) (tryb małego zapotrzebowania) Czas reakcji Czas reakcji wejście-wyjście Maks. 20 ms; 60 ms w przypadku konkretnych wariantów1), 2) 20 lat 20 lat Tabela 5. 1 Dane techniczne 1) VLT HVAC Drive FC 102, VLT Refrigeration DriveFC 103, VLT AQUA Drive FC 202 i VLT AutomationDrive FC 301/FC 302 przetwornice częstotliwości dużych mocy, rozmiar obudowy F: 400 V: 450/500 kw (600/650 KM) 800/1000 kw (1075/1350 KM) (duża przeciążalność/normalna przeciążalność). 690 V: 630/710 kw (850/950 KM) 1800/2000 kw (2400/2700 KM) (duża przeciążalność/normalna przeciążalność). 2) Moduły przetwornicy częstotliwości VLT Parallel Drive: 400 V: 250/315 kw (350/450 KM) 800/1000 kw (1200/1350 KM) (duża przeciążalność/normalna przeciążalność). 690 V: 315/400 kw (350/400 KM) 1000/1200 kw (1150/1350 KM) (duża przeciążalność/normalna przeciążalność). 14 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. MG37D549

17 5 5 Dane techniczne funkcji bez... Instrukcja obsługi Dane SISTEMA Dane dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego są dostępne w bibliotece danych. Można ich używać z narzędziem obliczeniowym SISTEMA instytutu IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) oraz do obliczeń ręcznych. Narzędzie SISTEMA można pobrać ze strony MG37D549 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. 15

18 Indeks Safe Torque Off Indeks A Alarm Automatyczny restart... 11, 12 C Certyfikaty... 3 Czujnik bezpieczeństwa D Dane SISTEMA Dane techniczne H Hamulec mechaniczny I Identyfikacja... 2 Instalacja... 9 U Układ sterowania... 5 Urządzenie zabezpieczające Ustawienia parametrów W Włączanie Wyjście Wykwalifikowany personel... 5 Wyłączanie Z Zapobieganie niezamierzonemu restartowi Zapobieganie restartowi Zatwierdzenia... 3 Zewnętrzne urządzenia zabezpieczające K Kanał wyłączenia Karta termistora Konserwacja Konwencje... 4 O Opcje P Polecenie... 5 Poziom integralności bezpieczeństwa SIL CL Próba uruchomienia Produkty, których dotyczą te informacje... 2 Przełącznik ochrony bezpieczeństwa R Restart S SIL Skróty... 3 Standardy i zgodność... 3 Sygnał... 5, 10 Symbole Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. MG37D549

19 Indeks Instrukcja obsługi MG37D549 Danfoss A/S 01/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. 17

20 Danfoss Sp. z o. o. ul. Chrzanowska Grodzisk Mazowiecki Telefon:(22) Telefax:(22) info@danfoss. pl Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszelkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Danfoss A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten vlt-drives. com 130R0544 MG37D549 01/2018 *MG37D549*

1 Opisy i instrukcje popularnych keyboardów Autor: 69jacek Zmieniony Serwis muzyczny Gram Już Sam Krótkie opisy wraz z linkami do instrukcji popularnych keyboardów: Casio, Korg, Roland, Yamaha. Casio: CTK-591 Posiada 61 klawiszy dynamicznych, 118 brzmień panela brzmień GM + 9 brzmień perkusyjnych, 120 zaprogramowanych podkładów rytmicznych. Możliwość zmiany tempa (40-255), akordy: 3 metody grania (CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD). Sterowanie podkładem rytmicznym (START/STOP, INTRO, NORMAL/FILL-IN, VARIATION/VARFILL-IN, SYNCHRO/ENDING). Instrument posiada 24-nutową polifonię. Instrukcja obsługi CTK-591/en CTK-720

2 5 oktawowa klawiatura (61 klawiszy), Brzmienie: 242 (113 panel tones General MIDI Tones + 1 drum set), 100 brzmień i 100 rytmów, 32 nutowa polifonia. Funkcje edukacyjne pomagają stawiać pierwsze kroki, a dodatkowo możliwość podłączenia mikrofonu sprawia, że nauka staje się również doskonałą zabawą, port USB. Instrukcja obsługi CTK-720/en CTK pełnowymiarowych dynamicznych klawiszy, 536 barw dźwięku barw użytkownika, 160 rytmów (+16 użytkownika). 32-glosowa polifonia, funkcję drawbar (możliwa edycja utworu), 232 efekty cyfrowe, podział klawiatury, łączenie barw, mixer, sequencer, pamięć Flash 4MB, funkcja syntezatora. Instrukcja obsługi CTK-900/en WK-1800

3 76 pełnowymiarowych dynamicznych klawiszy, funkcja layer i split, funkcje syntezatora, 232 barwy, polifonia 32 głosy, 130 rytmów w tym 20 pianinowych, 10 cyfrowych efektów, sekwenser, pamięć registracyjna, funkcja miksera 2*16 traków, stacja dysków FDD, kółka pitch bend i modulacji, system głośników BASS REFLEX. Instrukcja obsługi WK-1800/en WK-3500 Klawiatura dynamiczna 76 klawiszy, system dźwięku ZPI, 566 barw panelowych barwy użytkownika, 232 efekty cyfrowe, 156 rytmów, funkcja Drawbar (możliwość edycji), mixer (16 kanałów). Sequencer (5 utworów x 6 ścieżek, max. 10 tys. nut), funkcja syntezatora, wbudowana stacja dyskietek. Instrukcja obsługi WK-3500/en WK-3300

4 76 standardowych klawiszy z dynamiką, 620 brzmień użytkownika, 50 barw organowych użytkownika, 160 rytmów + 16 użytkownika, polifonia 32 głosowa, 232 cyfrowych efektów, łączenie barw, podział klawiatury. Funkcja miksera, pamięć registracyjna (4 banki x 8), sequencer (5 utworów x 6 ścieżek-max nut), 4 MB Flash ROM, czytnik kart SD. Instrukcja obsługi WK-3300/en WK klawiszy, klawiatura dynamiczna 600 barw (+224 użytkownika), polifonia: 32 głosy, funkcja Drawbar ( użytkownika), 160 rytmów (+16 użytkownika), 242 efekty cyfrowe, łączenie barw, podział klawiatury. Pamięć registracyjna (4x8), funkcja syntezatora, sequencer (5 utworów x 6 ścieżek, max nut), 4MB Flash ROM, kółko modulacyjne Pitch Bend stacja dysków, slot na karty SmartMedia. Instrukcja obsługi WK-3700/en WK-8000

5 88 klawiszy (typu piano) klawiatura dynamiczna, 670 barw użytkownika, 166 rytmów + 16 użytkownika, 242 efekty cyfrowe, 50 Drawbar użytkownika, podział klawiatury, łączenie barw, pamięć registracyjna, sequencer (5 utworów x 6 ścieżek - max nut) funkcja syntezatora transpozycja pamięć Flash ROM 4MB, Slot SD Card. Instrukcja obsługi WK-8000/en Korg: PA klawiszy syntezatorowych polifonia: 61-głosowa, ilość brzmień fabrycznych: 660 ilość styli: 304 (256 fabrycznych + 48 użytkownika) w 4 wariacjach, 2 przejściach, 2 intra, 2 zakończenia. Wbudowany napęd dyskietek, sekwencer: dwa niezależne moduły sekwencera (2x16 śladów) z oddzielnym sterowaniem, 86 typów efektów funkcja Backing Sequencer system głośników: dwa w obudowie typu Bass Refl. Instrukcja obsługi Pa-50/en

6 PA dynamicznych klawiszy, polifonia 32 głosowa, dostępnych 90 efektów, 256 styli + 48 własne style użytkownika, 600 brzmień fabrycznych dwa niezależne sequencery midi, wbudowany dysk twardy, edycja brzmień, edycja styli. Instrukcja obsługi Pa-80/en X brzmień kombinacje, equalizer, 251 aranżacji, brzmienia w tym modelu pogrupowano w 16 kategoriach, złącze USB, sekwencer 16 śladowy podwójny niezależny. Instrukcja obsługi X-50/en TRINITY-61

7 61 klawiszy dynamicznych, 256 brzmień +256 kombinacji, 16 ścieżkowy sekwencer, 114 efektów, pamięć RAM 24 MB. Instrukcja obsługi TRINITY-61/en 01/W kultowy Korg, 61 klawiszy, polifonia 32 nutowa, 200 barw kombinacji, sekwencer, pamięć zewnętrzna Slot card PCM, przyciski sterujące HOLD, COMPARE, RESET, REC/WRITE, START/STOP. Instrukcja obsługi 01/W/pl Roland:

8 E klawiszy dynamicznych, 1000 brzmień w panelu, 64-głosowa polifonia, funkcje sekwencera, 120 styli (w 3 poziomach), podział klawiatury - split, dual tryby pracy-piano, organ, guitar, arragner, sekwencer, stacja dyskietek, USB, metronom. Instrukcja obsługi E-50/en E-60 to nic innego jak E-50, tyle że z 76 klawiszami dynamicznymi. Instrukcja obsługi E-60/en E-80

9 61 klawiszy dynamicznych, 128 głosowa polifonia, 1100 brzmień z panelu, 54 zestawy perkusyjne z korekcją EQ, 350 pogrupowanych styli intro, ending, fill in w 4 warjacjach, funkcja vocal harmonist, 16 ścieżkowy sekwencer, stacja dyskietek, slot na karty. Instrukcja obsługi E-80/en EXR-5s 61 klawiszy dynamicznych, 530 wysokiej jakości brzmień, 530 wysokiej jakości brzmień, 110 styli muzycznych, 16-trakowy sekwencer, napęd dyskietek, tryb piano chord, 4 MB dla pamięci flash, złącze USB. Instrukcja obsługi EXR-5s/en EXR-7s

10 76 dynamicznych klawiszy, 64-głosowa polifonia, tryb piano chord, brzmienia 530 z panelu XG GM2, 84 style fabryczne napęd dyskietek, usb. Instrukcja obsługi EXR-7s/en G klawiszowa klawiatura typu "pro-action", 1598 brzmień podzielonych na 16 grup, polifonia 128 głosów, funkcja wyświetlania odgrywanych nut, 279 stylów, 16 śladowy sekwencer z możliwością edycji, funkcja vocal harmonist, stacja dyskietek, slot na karty pamięci, gniazdo usb. Sprzęt dla wymagających. Instrukcja obsługi G-70/en Yamaha:

11 PSR dynamicznych klawiszy, 699 brzmień + 14 zestawów perkusyjnych, 112 akompaniamentów, sekwencer 16 śladowy, gniazdo MIDI IN/OUT, TO HOST, stacja dyskietek. Instrukcja obsługi PSR-540/pl PSR dynamicznych klawiszy, 223 brzmienia w grupie panel + 12 zestawów perkusyjnych brzmień XG, 160 akompaniamentów, sekwencer 16 śladowy, stacja dyskietek. Instrukcja obsługi PSR-640/pl PSR-740

12 5 oktaw (61 dynamicznych klawiszy), 267 brzmienia w grupie panel + 13 zestawów perkusyjnych brzmień XG, 64 głosy polifonii, 160 akompaniamentów, procesor DSP, harmonizer wokalny, sekwencer 16 śladowy, stacja dyskietek. Instrukcja obsługi PSR-740/pl PSR-e klawiszy dynamicznych, 487 brzmień, 155 styli, polifonia 32 nutowa, podział klawiatury split, dual, transpozycja, tryb edukacyjny, sekwencer 6 ścieżkowy, złącze USB - to host. Instrukcja obsługi PSR-e403/en DGX-220

13 76 klawiszy dynamicznych, 489 brzmień, 135 styli, polifonia 32 nutowa, tryb edukacyjny Y. E. S, sekwencer 6 ścieżkowy, złącze USB - to host. Instrukcja obsługi DGX-220/en DGX ważonych klawiszy, 500 brzmień, 150 styli w 2 odmianach każdy, equalizer, cyfrowe efekty, złącze usb to host, system education suite Y. S. 4. Instrukcja obsługi DGX-620/en TYROS 61 klawiszy, 403 brzmień (393 Normal + 10 Mega) + 10 Organ Flute brzmień XG brzmień Gm2, 300styli, 128 głosów polifonii, efekty DSP, brzmienia organ flutes, equalizer, pamięć registracyjna, zapis nutowy, utwory demo, gniazda midi, usb.

14 Instrukcja obsługi Tyros/en TYROS-2 klawiatura 61 klawiszy typu syntezatorowego, 504 brzmień, 400 stylów akompaniamentów wspomaganych MegaVoice, zapis na dysku twardym, 16 śladowy sekwencer, harmonizer wokalny, brzmienia organ flutes, pogląd tekstów, 128 głosów polifonii. Instrukcja obsługi Tyros 2/en Zapraszam do komentowania artykułu oraz do wyrażania swoich opinii na temat opisanych keyboardów, jak też innych modeli, przez Was używanych. Można podawać linki do innych, znanych Wam stron z instrukcjami. 69jacek

Casa
Posty: 108
Rejestracja: 25 cze 2011, o 22:11
Samochód: Superb III 4x4
Silnik: 1. 6TDI (120KM)
Imię: Artur
Lokalizacja: Rzeszów

co to za funkcja SAFE?

Witam, od samego początku po włożeniu kluczyka do stacyjki wyświetla mi na MAXI DOT komunikat typu (mówię z pamięci) "Uwaga na funkcję SAFE. Zobacz w instrukcji"

Ile razy nurkowałem w instrukcji szukając odp na moje pytania to nie natrafiłem na tą funkcję SAFE, cóż to jest, o co chodzi z tym komunikatem?

pawuo Re: co to za funkcja SAFE?

Postautor: pawuo »

A nie chodzi przypadkiem o safe lock? Generalnie chodzi o zwrócenie uwagi na to że po zamknięciu samochodu z pilota (kluczykiem chyba też) nie będzie można go otworzyć od wewnątrz, czyli lepiej nie zostawiać w środku pasażerów bo mogą nie być w stanie się z niego wydostać. Dotyczy to samochodów które mają podwójne ryglowanie.

zubrzyk
Posty: 427
Rejestracja: 21 lip 2012, o 05:01
Samochód: Superb II combi
Silnik: 2. 0TSI (200KM)
Imię: Paweł
Lokalizacja: Gdańsk
Re: co to za funkcja SAFE? autor: zubrzyk »

Wydaje mi się, że ta funkcja uniemożliwia wyjęcie kluczyka bez przełączenia skrzyni w tryb 'P' lub chyba 'N'. Tak jest z DSG. Jak to się ma do manuala / nie wiem bo nie mam.

paulus60
Posty: 565
Rejestracja: 12 wrz 2012, o 13:07
Samochód: Inny
Silnik: Inny
Re: co to za funkcja SAFE? autor: paulus60 »

"Check safe locking! Owners manual! " Wydaje mi się, ale mogę się mylić, że sens tego komunikatu jest taki: "Sprawdź czy zamknąłeś zamki (zabezpieczyłeś samochód), domyślnie - po jego opuszczeniu. Patrz - instrukcja obsługi". Nie znaczy, że masz brać do ręki instrukcję i coś czytać. Po prostu masz pamiętać o zablokowaniu zamków zanim odejdziesz od auta.

EDIT: U mnie taki komunikat się wyświetla, ale po wyłączeniu silnika. Po włożeniu kluczyka do stacyjki nie ma komunikatu. Więc chyba komunikat Casy wygląda inaczej.

Jednak to, co napisał pawuo też daje do myślenia i wydaje się sensowne.

W instrukcji YETI jest takie coś:
SAFELOCK
"Informacja Jeżeli po zamknięciu samochodu zostanie włączona funkcja Safelock, na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się komunikat CHECK SAFELOCK (UWAGA SAFELOCK). W samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny MAXIDOT ukazuje się komunikat Check deadlock! Owner's manual! (Pamiętać o blokadzie SAFE! Podręcznik użytkownika! ). Dla mnie angielskie "Check" to skontroluj, sprawdź, a nie "pamiętaj" czy "uwaga".

Szwejk
Posty: 23
Rejestracja: 4 kwie 2013, o 05:24
Samochód: Superb II
Silnik: 1. 8TSI CDAB (152KM)
Re: co to za funkcja SAFE? autor: Szwejk »

pawuo pisze:A nie chodzi przypadkiem o safe lock? Generalnie chodzi o zwrócenie uwagi na to że po zamknięciu samochodu z pilota (kluczykiem chyba też) nie będzie można go otworzyć od wewnątrz, czyli lepiej nie zostawiać w środku pasażerów bo mogą nie być w stanie się z niego wydostać.

To jest prawidłowa odpowiedź. Brawo wygrywa Pan zegarek

A tak na poważnie chodzi o przypomnienie, że po zamknięciu samochodu nie da się go otworzyć od środka, co może być niebezpieczne dla osób, które by w nim pozostały.

Enriquez
Administrator
Posty: 13412
Rejestracja: 2 cze 2012, o 09:20
Rocznik: 2022
Imię: Marcin
Lokalizacja: Łódź - Wieś ELW
Re: co to za funkcja SAFE? autor: Enriquez »

sprzedaj SII to sobie kupisz wskazówki.

Pozdrawiam
Marcin
---
Nie udzielam porad technicznych na PW. Nie podejmuję się wykonywania żadnych modyfikacji w cudzych samochodach. Proszę mnie o to nie pytać.

Re: co to za funkcja SAFE? autor: Enriquez »

muszę się opanować... sorry za wygłupy

Montaż, podłączenie, instalacja Ge Akta Avant

Bezpośredni link do pobrania Montaż, podłączenie, instalacja Ge Akta Avant

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Montaż, podłączenie, instalacja Ge Akta Avant