Konserwacja i czyszczenie Canon 0435b008

Konserwacja i czyszczenie Canon 0435b008 są niezbędne, aby zapewnić długotrwałą wydajność produktu. Canon 0435b008 jest kolorowym skanerem, który można łatwo utrzymać w czystości. Najlepiej jest codziennie przecierać go wilgotną szmatką. Należy również wymieniać wkład kasetowy co miesiąc w celu zapewnienia optymalnej jakości skanowania. W przypadku głębszego czyszczenia można użyć alkoholu izopropylowego. Używając alkoholu, należy go nałożyć na czystą, suchą szmatkę i ostrożnie przetrzeć powierzchnię skanera. Konserwacja i czyszczenie Canon 0435b008 jest prostym i szybkim sposobem na utrzymanie skanera w doskonałym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i czyszczenie Canon 0435b008

Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub występowania poziomych białych pasków na wydrukowanym wzorze testu dysz. Czyszczenie powoduje udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Procedura czyszczenia głowicy drukującej powoduje znaczne zużycie atramentu, dlatego należy ją przeprowadzać tylko w razie konieczności.

Należy przygotować arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter


INFORMACJE POMOCNICZE
- Czyszczenie głowicy drukującej bez komputera

 • Można także wyczyścić głowicę drukującą (dysze drukujące wszystkie kolory) bezpośrednio z poziomu drukarki, korzystając z przycisku RESUME/CANCEL (WZNÓW/ANULUJ).

(1) Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
(2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESUME/CANCEL (Wznów/anuluj), aż kontrolka POWER (Zasilanie) błyśnie raz na zielono, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.
Drukarka rozpocznie procedurę czyszczenia głowicy drukującej.
Gdy kontrolka POWER (Zasilanie) zaświeci na zielono po uprzednim miganiu, czyszczenie zostanie zakończone.
Wydrukuj deseń testu dysz, aby sprawdzić stan głowicy drukującej po przeprowadzeniu czyszczenia.
Patrz Analiza wzoru testu dysz.

Windows

Jeśli naciśniesz Cleaning (Czyszczenie) w oknie dialogowym Pattern Check (Sprawdzenie wzoru), które pojawi się po wydrukowaniu wzoru testu dysz, (zobacz Jeśli czyszczenie jest konieczne:), drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej. Upewnij się, że do kasety załadowano jeden lub więcej arkuszy papieru formatu A4 lub Letter, a następnie przejdź do punktu (3) procedury w kroku 5.

1. Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.

2. Sprawdź, czy w kasecie znajdują się jeden lub więcej arkuszy zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

3. Otwórz delikatnie tacę wyprowadzania papieru, a następnie otwórz przedłużenie tacy wyprowadzania papieru.

WAŻNE
Jeśli pokrywa wewnętrzna jest otwarta, zamknij ją.

4. Otwórz okno konfiguracji sterownika drukarki.

5. Wyczyść głowicę drukującą.
(1) Kliknij kartę Maintenance (Konserwacja).
(2) Kliknij przycisk [Cleaning] (Czyszczenie).

(3) Wybierz grupę atramentów do czyszczenia.

UWAGA
W drukarce są wykorzystywane dwa rodzaje czarnego atramentu: PGBK (atrament pigmentowy) i BK (atrament barwnikowy).
Sprawdź wydrukowany wzór testu dysz, a następnie kliknij pozycję Black (Czarny), jeśli na wzorze testu dysz PGBK występują brakujące linie lub opcję Color (Kolorowy), jeśli na wzorze testu dysz BK występują białe pasy.
Szczegóły dotyczące wzoru testu dysz można znaleźć w dziale

(4) Kliknij przycisk Execute (Wykonaj).
Drukarka rozpocznie drukowanie głowicy drukującej, gdy kontrolka POWER (Zasilanie) zacznie migać na zielono.
Nie należy wykonywać żadnych innych operacji, dopóki drukarka nie zakończy czyszczenia głowicy drukującej. Trwa to około 1 minuty.

UWAGA
Kliknięcie przycisku Initial Check Items (Elementy testu początkowego) spowoduje wyświetlenie elementów, które należy sprawdzić przed przeprowadzeniem czyszczenia głowicy.

(5) Sprawdź wyświetlony komunikat, a następnie kliknij przycisk [Print Check Pattern/Drukuj wzór testu]
Zostanie wydrukowany wzór testu dysz głowicy drukującej.
Do zakończenia drukowania wzoru testu dysz głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

6. Sprawdź deseń testu dysz.

UWAGA
Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym czyszczeniu głowicy drukującej, wykonaj procedurę dokładnego czyszczenia głowicy drukującej. org/1999/xlink" xlink:title="support - 8200823200 Master" href="https://www. pl/support/consumer_products/content/faq? itemid=tcm:125-774648">Dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Macintosh

4.
Uruchom program Canon IJ Printer Utility.

(1) Upewnij się, że w menu podręcznym została wybrana pozycja [Cleaning] (Czyszczenie). pl/media/G0083481_tcm125-774377. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Sprawdź wydrukowany wzór testu dysz, a następnie kliknij pozycję Black (Czarny), jeśli na wzorze testu dysz PGBK występują brakujące linie lub opcję Color (Kolorowy), jeśli na wzorze testu dysz BK występują białe pasy. Szczegóły dotyczące wzoru testu dysz można znaleźć w dziale

(4) Kliknij przycisk OK.
Kliknięcie przycisku Initial Check Items (Elementy testu początkowego) spowoduje wyświetlenie elementów, które należy sprawdzić przed przeprowadzeniem czyszczenia głowicy. pl/media/G0083482_tcm125-774378. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Do not perform any other operations until the printer completes the printing of the nozzle check pattern.

UWAGA
Patrz

Funkcje czyszczenia głowicy drukującej i dokładnego czyszczenia umożliwiają odblokowanie zatkanych dysz głowicy drukującej. Głowicę drukującą należy oczyścić, jeśli wydruk jest blady lub jeden z kolorów nie jest drukowany mimo wystarczającej ilości atramentu.
Jeśli po wykonaniu czyszczenia dokładnego stan nie ulegnie poprawie, należy wykonać czyszczenie systemu.

Procedura czyszczenia jest następująca:

Czyszczenie (Cleaning)

 1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki

 2. Kliknij przycisk Czyszczenie (Cleaning) na karcie Obsługa (Maintenance).

  Po wyświetleniu okna dialogowego Czyszczenie głowicy drukującej (Print Head Cleaning) wybierz grupę atramentu do wyczyszczenia.
  Kliknij przycisk Elementy testu początkowego (Initial Check Items), aby wyświetlić elementy do sprawdzenia przed przeprowadzeniem procedury czyszczenia.

 3. Przeprowadź czyszczenie.

  Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk Wykonaj (Execute).

  Rozpocznie się czyszczenie głowic drukujących.

 4. Zakończenie czyszczenia.

  Po komunikacie z żądaniem potwierdzenia zostanie otwarte okno dialogowe Sprawdzanie dysz (Nozzle Check).

 5. Sprawdź wyniki.

  Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check Pattern). Aby anulować proces sprawdzania, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).

  Jeśli jednorazowe czyszczenie głowicy drukującej nie daje rezultatu, operację należy powtórzyć.

Ważne

 • Funkcja Czyszczenie (Cleaning) zużywa niewielką ilość atramentu.
  Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.

Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)

Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) daje lepsze rezultaty niż zwykłe czyszczenie. Przeprowadź dokładne czyszczenie, jeśli dwie próby użycia funkcji Czyszczenie (Cleaning) nie rozwiążą problemu z głowicą drukującą.

 • Kliknij przycisk Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) na karcie Obsługa (Maintenance).

  Po wyświetleniu okna dialogowego Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning), wybierz grupę atramentu do dokładnego wyczyszczenia.
  Kliknij przycisk Elementy testu początkowego (Initial Check Items), aby wyświetlić elementy do sprawdzenia przed przeprowadzeniem procedury dokładnego czyszczenia.

 • Przeprowadź dokładne czyszczenie.
  Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  Rozpocznie się dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

 • Zakończenie dokładnego czyszczenia.

 • Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) zużywa większą ilość atramentu niż Czyszczenie (Cleaning).

  Czyszczenie systemu (System Cleaning)

  Uruchom Czyszczenie systemu (System Cleaning), jeśli stan nie poprawił się, nawet gdy wykonano Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning).

 • Na karcie Obsługa (Maintenance) kliknij przycisk Czyszczenie systemu (System Cleaning).

  Po wyświetleniu okna dialogowego Czyszczenie systemu (System Cleaning) wybierz grupę atramentu, którą obejmie czyszczenie systemu.
  Kliknij przycisk Elementy testu początkowego (Initial Check Items), aby wyświetlić elementy, które należy sprawdzić przed wykonaniem procedury czyszczenia systemu.
  Sprawdź poziom pozostałego atramentu przed uruchomieniem procedury Czyszczenie systemu (System Cleaning).

 • Wykonaj czyszczenie systemu.

  Rozpocznie się czyszczenie systemu.

 • Zakończ czyszczenie systemu.

 • Funkcja Czyszczenie systemu (System Cleaning) zużywa bardzo dużą ilość atramentu.
  Częste wykonywanie czyszczenia systemu szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W związku z tym czyszczenie systemu należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.
 • Uruchomienie procedury Czyszczenie systemu (System Cleaning) przy niewystarczającym poziomie pozostałego atramentu może spowodować wystąpienie awarii.
 • Uwaga

 • Jeżeli po skorzystaniu z funkcji Czyszczenie systemu (System Cleaning) nie widać poprawy, wyłącz drukarkę, odczekaj 24 godziny, a następnie ponownie skorzystaj z funkcji Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning). Jeśli nadal nie widać poprawy, mógł się wyczerpać atrament lub głowica drukująca może być zużyta. Szczegółowe informacje na temat czynności do wykonania można znaleźć w sekcji „Brak nanoszenia atramentu na papier”.
 • W tym rozdziale opisano utrzymanie maszyny, czyszczenie oraz inicjowanie ustawień.

  Konserwacja i czyszczenie Canon 0435b008

  Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i czyszczenie Canon 0435b008

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konserwacja i czyszczenie Canon 0435b008