Karta informacyjna produktu Hitachi Rac S18hpa G

Hitachi Rac S18hpa G to urządzenie typu odkurzacz, którego celem jest dostarczenie użytkownikom wygodnego i skutecznego sposobu na usuwanie kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń z podłóg i mebli. Urządzenie to posiada wiele cech umożliwiających lepsze dopasowanie do potrzeb użytkownika. Przede wszystkim wyposażone jest w wydajny silnik o mocy 1200 W, umożliwiający zasysanie zanieczyszczeń z powierzchni do 40 m2. Kolejną ważną cechą jest filtr HEPA, który skutecznie wyłapuje cząsteczki pyłu, dając użytkownikom pewność, że pozbywają się niebezpiecznych zanieczyszczeń. Dodatkowo, urządzenie to jest wyposażone w uchwyt, który zapewnia łatwe i bezpieczne przenoszenie, a także wskaźnik LED, informujący o poziomie naładowania akumulatora. Hitachi Rac S18hpa G to zatem doskonałe urządzenie do odkurzania, które zapewni użytkownikom wygodę i skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń.

Ostatnia aktualizacja: Karta informacyjna produktu Hitachi Rac S18hpa G

Ostatnio sprawdzono: 12/09/2022

Etykiety energetyczne:

  • pokazują w skali od A do G, jak dużo energii zużywa urządzenie
  • pomagają konsumentom wybrać produkt, który zużywa mniej energii, czyli zaoszczędzićpieniądzemogą zachęcać producentów do projektowania urządzeń zużywających mniej energii.
Najmniej energii zużywają urządzenia należące do kategorii A oznaczonej kolorem zielonym– to one są najbardziej efektywne energetycznie. Najwięcej energii zużywają urządzeniaz kategorii G, oznaczonej kolorem czerwonym.Przepisy UE dotyczące etykietowania energetycznego mają również zastosowanie do niektórych„produktów związanych z energią", czyli produktów lub systemów mających wpływ na zużycieenergii. Nie mają natomiast zastosowania do produktów z drugiej ręki ani do środkówtransportu towarów lub osób.

Koniec etykiet ze znakiem plus

Od marca 2021 r. w rankingu energetycznym urządzeń stosuje się wyłącznie oznaczeniakategorii od A do G. Poprzedni system obejmujący kategorie od A do D przestaje obowiązywać.Nowy sposób oznakowania obejmuje następujące produkty:chłodziarkizmywarkipralkitelewizoryżarówki i lampy.W przypadku czterech pierwszych grup produktów nowe etykiety obowiązują od 1 marca2021 r. Na żarówkach i lampach etykiety zgodne z nowymi przepisami muszą pojawić sięod 1 września 2021 r.Więcej informacji o rankingu efektywności energetycznej urządzeńenProdukty, które wymagają etykietW przypadku niektórych grup produktów etykietę energetyczną należy zamieścić w widocznymmiejscu na każdym produkcie dostępnym w punkcie sprzedaży.

Kategorie produktów, które wymagają etykiety energetycznej:

żarówki i lampygrzejnikilodówki i zamrażarkipralki i suszarki do ubrańklimatyzatory i wentylatoryekrany elektroniczne, w tym telewizoryurządzenia kuchenneopony.Więcej informacji na temat wymogów dotyczących etykietowania energetycznego i ekoprojektudla poszczególnych produktówenObowiązki producentów i sprzedawcówJeżeli jesteś producentem, importerem lub upoważnionym przedstawicielem producentaspoza UE i masz swoją siedzibę w UE, przed wprowadzeniem produktu do obrotu w UE musisz:zarejestrować wszystkie produkty wymagające etykiety energetycznej w europejskiejbazie danych o produktach do celów etykietowania energetycznego (EPREL)sprawdzić, czy każde urządzenie, które sprzedajesz (i które wymaga etykiety energetycznej),jest opatrzone właściwą etykietąbezpłatnie udostępnić sprzedawcom etykiety i karty informacyjne produktuzagwarantować umieszczenie etykiet w takim miejscu, gdzie będą widoczne i czytelne(zarówno w sklepach, jak i przy sprzedaży przez internet).Etykietę energetyczną można wygenerować za pomocą aplikacji Energy Label Generatorenlub pobrać w formacie InDesignen. Etykiety z kodem QR można generować wyłącznie w bazie EPREL.Baza danych EPRELKażdy produkt wymagający etykiety energetycznej przed wprowadzeniem do sprzedaży musizostać zarejestrowany w bazie danych EPRELen(ang. European Product Database for Energy Labelling). Informacje, które należy podać:karta informacyjna produktudokumentacja technicznamonitorowanie przestrzegania przepisów.Najpierw trzeba zapisać swoją firmę w bazie danych EPREL, czyli utworzyć „nową organizacjędostawcy". W tym celu należy wcześniej założyć konto EU Loginen. Konto EU Login zapewnia również dostęp do wytycznychendotyczących rejestracji w bazie danych EPREL.Sprzedaż przez internet i na odległośćSprzedawcy, którzy oferują produkty na sprzedaż przez internet lub na odległość, równieżmają obowiązek podawania informacji na etykiecie energetycznej. W przypadku sprzedażyinternetowej należy w widocznym miejscu, w pobliżu ceny i przy użyciu czcionki o tejsamej wielkości co w przypadku ceny, zamieścić:etykietę energetycznąlubstrzałkę z linkiem do odpowiedniej etykiety energetycznej.Strzałki i etykiety energetyczne można wygenerować za pomocą aplikacji Energy Label Generatoren, wzorów w formacie InDesignenlub na stronie EPREL.Aktualizacje przepisówPonieważ technika przez cały czas idzie naprzód, zmieniają się także przepisy. W związkuz tym zmienić się mogą wymogi dotyczące informacji, które trzeba obowiązkowo podać,wskaźników wykorzystywanych w klasyfikacji produktów oraz lokalizacji etykiet. Dlategowarto na bieżąco śledzić aktualizacje publikowane na niżej wymienionych stronach.Przepisy w sprawie etykietowania energetycznego i odpowiadające im przepisy dotycząceekoprojektuenUnijne normy dotyczące ekoprojektu i etykiet energetycznych


Niezwykle trudno jest przeci�tnemu cz�owiekowi, nawet znaj�cemu si� troch� na matematyce finansowej, któremu nieobce s� metody jakimi firmy ubezpieczeniowe i finansowe chc� zwabi� potencjalnych klientów, w pe�ni móc porówna� ze sob� jakiekolwiek produkty ubezpieczeniowe czy finansowe nie mówi�c o produktach, które zawieraj� w sobie ubezpieczeniowe fundusze kapita�owe.

Produkty te s� bowiem z natury tak skomplikowane, �e tak naprawd� jedyne co klienci bior� pod uwag� przy wyborze ofert, to jest wysoko�� sk�adki.

Kilka miesi�cy temu Polska Izba Ubezpiecze� (PIU) przygotowywa�a i wdro�y�a rekomendacj� dobrych praktyk informacyjnych, odnosz�c� si� do polis z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita�owymi (UFK). Cytuj�c dokument PIU: "Celem niniejszej Rekomendacji, do której przyst�pienie opiera sie na zasadzie dobrowolno�ci jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przejrzystego informowania Klientów o ubezpieczeniu na �ycie zwi�zanym z ubezpieczeniowym funduszem kapita�owym, wskazanym w dziale I gr. 3 Za��cznika do Ustawy o dzia�alno�ci ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 z pó�niejszymi zmianami), poprzez okre�lenie zalece� dotycz�cych standardowej Karty Produktu, stanowi�cej dodatkow� informacj� dostarczan� Klientowi przed zawarciem Ubezpieczenia lub przyst�pieniem do Ubezpieczenia Grupowego. Celem opracowania standardowej Karty Produktu jest tak�e zapewnienie Klientowi porównywalnej informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez ró�nych Ubezpieczycieli".

G�ównym dokumentem rekomendacji jest Karta Produktu. Reguluje ona obowi�zki informacyjne wobec klientów i form� przekazywanych informacji, daj�c mo�liwo�� porównania kosztów ka�dego ubezpieczenia z UFK.
Jest to wi�c rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotycz�cych ubezpiecze� na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapita�owymi.

W chwili obecnej zdecydowana wi�kszo�� towarzystw ubezpieczeniowych wdro�y�a ju� to rozwi�zanie u�atwiaj�c, mam tak� nadziej�, wybór produktu ubezpieczeniowego b�d� inwestycyjnego klientom.

Jak powiedzia� onegdaj Pan Prezes Polskiej Izby Ubezpiecze�: nasi Klienci teraz "maj� gwarancj�, �e bez trudu, nie dysponuj�c specjalistyczn� wiedz�, porównaj� koszty i korzy�ci, zwi�zane z ubezpieczeniem", jako �e Klienci poszukuj� jasnych i prostych informacji podanych w sposób zrozumia�y dla wszystkich, niezafa�szowany ukrytymi kosztami.

Pan Prezes zaznaczy� te�, �e Karta Produktu to ma by� krótki i zwi�z�y dokument, opisuj�cy ryzyka, charakter ubezpieczenia oraz wszelkie op�aty z nim zwi�zane. Karta obowi�zkowo b�dzie przekazywana klientowi przed podpisaniem umowy. Systematyzuje ona nazewnictwo op�at, dzi�ki czemu klient otrzyma wygodne narz�dzie do porównywania produktów ró�nych firm i wyboru odpowiedniej oferty.

Wszelkie op�aty i ryzyka musz� by� w Karcie przedstawiane jednoznacznie. Niedopuszczalne jest u�ywanie j�zyka marketingowego oraz slangu ubezpieczeniowego.

No to pi�knie! Mamy problem rozwi�zany?!

Jako agent ubezpieczeniowy mam do dyspozycji w pe�ni zestandaryzowany dokument, zawsze przygotowywany przez system komputerowy, a wi�c nie mog� w nim zmieni� ani jednej literki, który przedstawiam Klientowi na pi�mie na podstawie jego potrzeb (ka�dy Klient otrzymuje kart� produktu opracowan� indywidualnie dla siebie - podobnie jak ofert�).
Klient zbiera takie Karty Produktów od konkurencji, zaparza sobie kaw� i w zaciszu domowego ogniska porównuje ró�ne produkty ubezpieczeniowe.

Taka jest idea. Zbyt pi�kna jednak, aby mog�a by� prawdziwa.

Ka�da Karta Produktu, opracowana niezale�nie od firmy ubezpieczeniowej sk�ada si� z trzech g�ównych cz�ci:

cz�� ogólna – zawiera podstawowe informacje dotycz�ce produktu, w tym jego g�ówne cechy, cel, zakres �wiadczenia, czas trwania, sposób op�acenia sk�adki czy opis ryzyk;

informacja o op�atach – szczegó�owo rozpisane i dok�adnie dopasowane do okre�lonych kategorii op�aty; w tej cz�ci znajd� si� równie� informacje o ewentualnych premiach
i rabatach;

symulacja ryzyka – ubezpieczyciel b�dzie musia� przedstawi� klientowi symulacj� przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach – z obni�on�, neutraln� i podwy�szon� rentowno�ci� produktu; ka�da symulacja b�dzie oparta o faktycznie p�acon� przez klienta sk�adk� b�d� rzeczywiste �wiadczenia, nios�c u�yteczn� informacj�.

Symulacje warto�ci prezentowane w Karcie Produktu podawane s� z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych za�o�e�:

1. symulacje opieraj� si� na �wiadczeniach i ��cznej wysoko�ci sk�adki wybranych przez Klienta (umowa g�ówna + umowy dodatkowe),
2. symulacje s� prezentowane w 3 scenariuszach: bazowym, o obni�onej rentowno�ci, o podwy�szonej rentowno�ci,
3. warto�ci prezentowane w symulacji s� przedstawiane z pomini�ciem podatku od zysków kapita�owych,
4. obowi�zuje wersja tabelaryczna (i/lub graficzna) prezentacji,
5. symulacje zawieraj� nast�puj�ce informacje kwotowe:
• narastaj�ca warto�� wp�aconych sk�adek,
• warto�� wykupu (bez podatku od zysków, po potr�ceniu op�aty za likwidacj�),
• �wiadczenie z tytu�u �mierci ubezpieczonego.

Cechy Karty Produktu:

• Musi by� napisana prosto i zwi�le, bez u�ycia terminologii ubezpieczeniowej,
• Nie mo�e by� elementem marketingu ani reklamy!
• Stanowi minimum informacyjne przekazywane klientowi, niezale�nie od innych materia�ów typu OWU, ulotki, obliczenia, gad�ety,
• Zawiera koniecznie: nazw� ubezpieczenia, oznaczenie ubezpieczyciela, ubezpieczaj�cego, ubezpieczonego i po�rednika ubezpieczeniowego.

Przed zawarciem Ubezpieczenia klient ma mo�liwo�� zapoznania si� z Kart� Produktu, indywidualnie dla niego przygotowan�. Karta Produktu zawiera te� zawsze jeszcze nast�puj�ce informacje: cel ubezpieczenia i opis �wiadcze�, horyzont czasowy (na czas okre�lony/nieokre�lony) i sposób op�acania sk�adek, g�ówne cechy ubezpieczenia (max 8 cech), w tym ryzyka zwi�zane z ubezpieczeniem (inwestycyjne, walutowe, ograniczonego dost�pu, utraty cz�ci dochodu w zwi�zku z wycofaniem przed terminem).

  • Nale�y pami�ta�, �e Karta Produktu uwzgl�dnia stop� zwrotu brutto (zgodnie z rekomendacj�); oferta zak�ada zazwyczaj stop� zwrotu netto,
  • Karta Produktu nie uwzgl�dnia inflacji i indeksacji sk�adek, W symulacji w Karcie Produktu pokazujemy szczegó�owo wszystkie op�aty ponoszone przez klienta.

Porównuj�c specjalnie opracowane dla siebie karty produktów Klient mo�e porówna� je w dowolnym zakresie, a wi�c np. wy��cznie zakres ubezpieczenia w firmie X, Y i Z.

I dojdzie do wniosku, �e najszerszy zakres maj� firmy X i Y. No to na nast�pnym etapie porówna wysoko�� op�at (dotychczas do�� niejasno podawan� w OWU lub specjalnych za��cznikach). I wyjdzie mu, �e firma X ma najni�sze op�aty.
No to jeszcze porówna sobie symulacj� ryzyka, a wi�c jaka suma od�o�y mu si� np. po 20 latach w firmach X, Y i Z. I wyjdzie mu, �e najwi�cej od�o�y mu si� w firmie Z. I wówczas klient ma dylemat: czy wa�niejsze s� dla niego pieni�dze jakie zgromadzi po 20 latach, czy szeroki zakres ubezpieczenia (np. firma X ma 20 powa�nych zachorowa� a firma Y 40 powa�nych zachorowa�, za które wyp�aca �wiadczenia).

Decyzj� ka�dy musi podj�� sam, chocia� nie wyobra�am sobie, aby bez dobrego doradcy wiele osób potrafi�o sobie z tym tematem poradzi�.

Po pierwsze, doradca ubezpieczeniowy musi ju� na pierwszym spotkaniu zrobi� analiz� finansow� dla Klienta, czyli przedyskutowa� z potencjalnym Klientem, jakich zabezpiecze� i jakiego wyniku finansowego on oczekuje, wyja�ni� mu jak dzia�a polisa itp. itd. = minimum 2 godziny rozmowy.

Kiedy zosta�y ju� sprecyzowane przez Klienta warunki ubezpieczenia, wtedy mo�e on z�o�y� zapytanie do 2 -32 firm, aby przygotowa�y dla niego oferty ubezpiecze� i indywidualne karty produktów. Jak dostanie pi�kne oferty najpierw b�dzie musia� je przeanalizowa� w po��czeniu zawsze z Ogólnymi Warunki Ubezpieczenia. Oczywi�cie niezale�nie od tego, Karty Produktów. Ile to zajmuje czasu np. mnie, osobie z ponad 20 letnim do�wiadczeniem w sprzeda�y ubezpiecze� �yciowych? Minimum 4 - 8 godzin. Ile Klientowi? Trudno mi oszacowa�. Ale ka�demu dano tak� mo�liwo��, z której mo�e skorzysta�.

Ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne czyli "dwa w jednym", a wi�c polisa wraz z funduszem w jednym produkcie, to s� niezwykle skomplikowane umowy, ró�ne wzorce oparte na ró�nych za�o�eniach, a pobie�ne informowanie klientów o tym, jak dzia�a ten produkt, to tylko jeden z cz�stych przyk�adów praktyk firm sprzedaj�cych ubezpieczenia z funduszem kapita�owym. Dlatego w ostatnich latach lawinowo wzros�a liczba za�ale� dotycz�cych polis inwestycyjnych.
Umowy te zawieraj� niejednokrotnie niekorzystne rozwi�zania finansowo-prawne, o czym zdawkowo, b�d� wcale nie informuj� agenci: np. o niemo�liwo�ci wycofanie wp�aconych �rodków finansowych przed okre�lonym terminem, czy te� o mo�liwo�ci poniesienia strat przy inwestowaniu w fundusze.

Nowe dobre praktyki maj� si� przyczyni� do bardziej przejrzystego informowania klienta i zapewni� mu porównywaln� informacj� na temat ubezpiecze� oferowanych przez ró�ne firmy. Wed�ug mnie w najbli�szym czasie Karta Produktu zostanie poprawiona tak, aby by�a jeszcze bardziej zrozumia�a dla przeci�tnego cz�owieka. Dzisiaj, nawet agenci ubezpieczeniowi maj� problemy z interpretacj� podanych w niej wylicze�, a wielu oblicze� w ogóle nie da si� wykona�.
Tym niemniej krok we w�a�ciwym kierunku zosta� zrobiony i dobre firmy finansowe nie boj� si� tego rodzaju porówna�.
Niestety ja jeszcze nie spotka�em na swojej drodze klienta, który by cokolwiek wiedzia� na ten temat (a Karta Produktu dzia�a ju� kilka miesi�cy), albo chcia� wykorzysta� to narz�dzie dla siebie.

Z regu�y oferta zak�adaj�ca bardzo wysokie zyski, nie uwzgl�dniaj�ca inflacji ani pracy pieni�dza w czasie zupe�nie klientowi wystarcza.
Z Kart� Produktu to przynajmniej �adniej wygl�da.

Maciej Licho�ski 

Skontaktuj si� z Autorem, który mo�e zosta� równie� Twoim doradc� ubezpieczeniowym, przez stron�: Ubezpieczenia na �ycie

Karta informacyjna produktu Hitachi Rac S18hpa G

Bezpośredni link do pobrania Karta informacyjna produktu Hitachi Rac S18hpa G

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta informacyjna produktu Hitachi Rac S18hpa G