Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Hitachi Rac 25yh4

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Hitachi Rac 25yh4 są bardzo proste. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z dołączoną instrukcją i upewnić się, że wszystkie części są dostępne. Następnie należy zamontować urządzenie, zgodnie z instrukcją, a następnie podłączyć je do zasilania. Po zakończeniu montażu należy przeczytać instrukcję obsługi, aby poznać wszystkie funkcje i opcje suszenia. Wskazówki dotyczące suszenia obejmują ustawienie odpowiedniej temperatury i czasu suszenia, aby uzyskać optymalny efekt suszenia. Należy również upewnić się, że suszarka jest czysta i wolna od kurzu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Hitachi Rac 25yh4

1 /2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych!

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Uwagi do instrukcji Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki, których należy przestrzegać Odbiór instalacji Dodatkowe wskazówki Dane techniczne Dane techniczne modułu obsługowego RC Przepisy i normy Montaż Potrzebne narzędzia Warunki montażu Montaż i przyłączenie Włączenie/wyłączenie Włączenie Wyłączenie Wskazówki dla użytkownika Serwis Elementy obsługowe Menu główne poziomu serwisowego Czynności wykonywane na poziomie serwisowym Język Dane instalacji Dane kotła Sprzęgło hydrauliczne Obieg grzewczy Ciepła woda Przestawienie zegara Wyświetlenie krzywych grzewczych Wyświetlenie danych monitoringu pracy instalacji Lista usterek Konserwacja Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

3 Spis treści 5. 15 Test LCD Test przekaźników Reset Wyświetlenie wersji Usuwanie usterek Protokół nastaw Indeks Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 3

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo 1. 1 Uwagi do instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i właściwego montażu, uruchomienia i konserwacji modułu obsługowego RC30. Instrukcja serwisowa przeznaczona jest dla pracowników firm instalacyjnych, którzy ze względu na specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie dysponują wiedzą w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz wodnych. Instrukcja dla modułów funkcyjnych (akcesoria) Ta instrukcja obejmuje również współpracę modułu obsługowego z modułem zaworu mieszającego MM10 (patrz również strona 41) oraz z modułem sprzęgła WM10 (patrz również strona 25). Te moduły funkcyjne ustawia instalator przy ich rozruchu. Jeżeli instalacja grzewcza wyposażona jest w inne moduły funkcyjne (np. moduł solarny SM10), w niektórych menu można wykonać dodatkowe ustawienia. Zostały one opisane w odpowiedniej dokumentacji technicznej. 1. 2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł obsługowy RC30 jest przeznaczony do obsługi i regulacji instalacji grzewczych firmy Buderus współpracujących z EMS (System Zarządzania Energią) w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i szeregowych. Wymagania eksploatacyjne: kocioł grzewczy musi być wyposażony w UBA3 lub Logamatic MC10. Moduł obsługowy nie może współpracować ze sterownikami systemu Logamatic 2000/3000/ Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

5 Bezpieczeństwo Wskazówki, których należy przestrzegać Konstrukcja i wykonanie modułu obsługowego RC30 odpowiada aktualnemu stanowi techniki oraz obowiązującym przepisom BHP. Pomimo to nie można całkowicie wykluczyć niebezpieczeństw i szkód materialnych w przypadku nieprawidłowej obsługi. Instalację grzewczą należy użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jeżeli jej stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, by uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz szkód materialnych. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W trakcie dezynfekcji termicznej ciepła woda podgrzewana jest do temperatury powyżej 60 C. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia się w punktach poboru. Użytkownikowi należy zwrócić uwagę na występowanie różnic w temperaturze ciepłej wody i poinformować go o właściwym sposobie postępowania w celu wykluczenia niebezpieczeństwa poparzenia. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! w wyniku zamarznięcia. Instalacja grzewcza narażona jest na zamarznięcie, gdy nie pracuje lub gdy wyłączona jest funkcja ochrony przed zamarzaniem. Podczas mrozu należy chronić instalację grzewczą przed zamarznięciem. W przypadku wyłączenia instalacji grzewczej należy w tym celu spuścić wodę z kotła, podgrzewacza i rur. Włączyć funkcję ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Sposób ochrony przed zamarzaniem", strona 38). Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm i wytycznych. Zgodność z obowiązującymi normami i wytycznymi została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 5

6 1 Bezpieczeństwo 1. 4 Odbiór instalacji Oba pokrętła na sterowniku bazowym BC10 należy ustawić na "Aut", po to aby temperatura c. w. u. oraz temperatura na zasilaniu była ustawiana na module obsługowym RC30. Po przeprowadzeniu rozruchu należy wypełnić protokół nastaw na stronie 75. Instalator powinien objaśnić klientowi obsługę urządzenia oraz jego wpływ na działanie instalacji grzewczej. Należy poinformować użytkownika instalacji o dokonanych nastawach, przede wszystkim dotyczy to: trybu regulacji (regulacja wg temperatury pomieszczenia, regulacja wg temperatury zewnętrznej lub regulacja kombinowana, patrz parametr "system grzewczy", strona 27) przyporządkowania obiegów grzewczych programu grzewczego i programu przygotowania c. Niniejszą instrukcję należy przekazać klientowi, powinien on przechowywać ją w pomieszczeniu, w którym pracuje instalacja grzewcza. 5 Dodatkowe wskazówki WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych firmy Buderus. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania części zamiennych innych producentów. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wszystkie zmiany i ustawienia dokonane przy pomocy modułu obsługowego RC30 muszą być zgodne z parametrami instalacji grzewczej. Nigdy nie otwierać obudowy modułu obsługowego. 6 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

7 Dane techniczne 2 2 Dane techniczne 2. 1 Dane techniczne modułu obsługowego RC30 Jednostka RC30 Napięcie zasilania S 16 V DC Pobór mocy W 0, 3 Pobór mocy z podświetlaniem W 0, 6 Wymiary (wysokość/szerokość/ mm 150/90/33 głębokość) Ciężar g 180 Temperatura eksploatacji C 0 do +50 Temperatura składowania C 0 do +70 Względna wilgotność powietrza% 0 do 90 Tab. 1 Dane techniczne modułu obsługowego RC Przepisy i normy Podczas montażu i eksploatacji instalacji grzewczej należy przestrzegać przepisów i norm krajowych! Instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania określone przez lokalne przepisy i przedsiębiorstwo energetyczne! Odnośne normy Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC - emisja) EN, EN, EN Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne EN, EN Tab. 2 Odnośne normy Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 7

8 3 Montaż 3 Montaż 3. 1 Potrzebne narzędzia Do montażu na kotle grzewczym nie są wymagane żadne narzędzia. Do montażu naściennego potrzebne są: Wiertarka udarowa z wiertłem do betonu Ø 6mm Wkrętak 3. 2 Warunki montażu Przed rozpoczęciem montażu muszą zostać spełnione następujące warunki: Odpowiednie pomieszczenie referencyjne Jeżeli praca instalacji grzewczej regulowana jest wg temperatury wewnętrznej lub w sposób kombinowany, wymagane jest odpowiednie pomieszczenie referencyjne (patrz instrukcja obsługi). Obce źródła ciepła (nasłonecznienie lub kominek) w pomieszczeniu referencyjnym mają wpływ na funkcje regulacyjne modułu obsługowego RC30. Jeżeli pomieszczenie referencyjne wystawione jest na działanie obcych źródeł ciepła, temperatura w pomieszczeniach niekorzystających z takich źródeł może być zbyt niska. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli nie ma odpowiedniego pomieszczenia referencyjnego, zaleca się regulację wg temperatury zewnętrznej (wymagany czujnik zewnętrzny). 8 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

9 Montaż Miejsce montażu Moduł obsługowy RC30 należy zamontować na jednej ze ścian wewnętrznych pomieszczenia referencyjnego w sposób przedstawiony na rysunku 1. Zachowanie wolnej przestrzeni pod modułem obsługowym i odstępu do drzwi jest konieczne dla uzyskania prawidłowych wyników pomiaru. 1 RC30 1m 1, 2m 0, 75m 0, 6m 2 Rys. 1 Poz. 1: Poz. 2: Uchwyt naścienny modułu obsługowego RC30 należy przymocować w pomieszczeniu referencyjnym w obrębie szarego pola. Miejsce montażu modułu obsługowego RC30 na ścianie wewnętrznej Wolna przestrzeń Kabel przyłączeniowy Kabel przyłączeniowy łączący moduł obsługowy RC30 z instalacją grzewczą (System Zarządzania Energią, EMS) musi odpowiadać następującym specyfikacjom: Liczba żył: 2 Przekrój przewodu: 0, 75 mm 2 (max. 1, 5 mm 2) Długość przewodu: max. 100 m Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 9

10 3 Montaż 3. 3 Montaż i przyłączenie Osadzenie płytki montażowej Przed przystąpieniem do montażu moduł obsługowy należy zdjąć z płytki montażowej. 2 1 Rys. 2 Zdjęcie modułu obsługowego z płytki montażowej Nacisnąć przycisk odblokowujący znajdujący się na dolnej stronie płytki montażowej (rys. 2, poz. 1). Wyjąć płytkę montażową w kierunku strzałki (rys. 2). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Płytkę montażową można zamocować bezpośrednio na tynku lub w puszcze podtynkowej. Jeżeli moduł obsługowy jest montowany w puszcze podtynkowej, należy sprawdzić, czy z puszki nie wydostaje się powietrze, które mogłoby zafałszować pomiar temperatury w pomieszczeniu przez czujnik znajdujący się w module (w razie potrzeby wypełnić puszkę podtynkową materiałem izolacyjnym). 10 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

11 Montaż 3 Powierzchnia zamocowania musi być równa, by płytka montażowa nie wygięła się podczas przykręcania. 1 2 Przyłącze EMS 3 Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury Rys. 3 Zamocowanie płytki montażowej na tynku Wywiercić dwa otwory w przewidzianym miejscu w ścianie, używając płytki montażowej jako szablonu (rys. 3). Włożyć dostarczone kołki w nawiercone otwory (rys. 3, poz. Przeprowadzić końcówki kabla przez otwór w płytce montażowej. Przymocować płytkę montażową przy pomocy dostarczonych śrub (rys. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Do montażu w puszce podtynkowej można wykorzystać boczne otwory (rys. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

12 3 Montaż Wykonanie przyłączy elektrycznych Podłączyć kabel magistrali BUS z Systemu Zarządzania Energią (EMS) do zacisków kablowych "RC" (rys. Biegunowość żył jest dowolna. Istniejący ew. zewnętrzny czujnik temperatury (akcesoria) podłączyć do zacisków kablowych "EXT" (rys. 3) Włożenie modułu obsługowego RC Rys. 4 Włożenie modułu obsługowego RC30 Włożyć moduł obsługowy RC30 od góry na płytkę montażową zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki (rys. 4, poz. Docisnąć moduł obsługowy RC30 od dołu, w kierunku wskazywanym przez strzałkę, do płytki montażowej. Płytka powinna się zatrzasnąć (rys. 12 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

13 Montaż Zdjęcie modułu obsługowego RC30 Odblokować moduł obsługowy od dołu (rys. 2) i wyjąć go w górę Demontaż przyłączy elektrycznych W razie potrzeby przewody elektryczne można zdemontować w opisany poniżej sposób: Rys. 5 Demontaż przyłączy elektrycznych Włożyć wkrętak w wycięcie zacisków kablowych, by wyciągnąć kable (rys. 5). Wyciągnąć kable z zacisków kablowych. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

14 4 Włączenie/wyłączenie 4 Włączenie/wyłączenie 4. 1 Włączenie Włączyć instalację grzewczą. Sprawdzić, czy moduł obsługowy jest podłączony do źródła zasilania energią elektryczną. W zależności od stanu pracy świeci się jedna lub kilka diod LED. Na wyświetlaczu pojawia się jeden z poniższych komunikatów: Wyświetlacz "NAWIAZYWANIE POLACZENIA EMS" "TEMPERATURA POMIESZCZENIA ZMIERZONA" "OTWORZYC POKRYWE" "OTWORZYC POKRYWE USTERKA" "POLACZENIE PRZERWANE EMS" "CZAS NIEUSTAWIONY RC30" lub "DATA NIEUSTAWIONA RC30" Znaczenie Po włączeniu następuje najpierw transmisja danych pomiędzy RC30 a EMS. Miga napis "EMS", wszystkie diody LED są wyłączone. Standardowo wyświetlane dane (nastawa fabryczna). Komunikat serwisowy oczekuje na wyświetlenie. Komunikat ten wyświetlany jest po otworzeniu pokrywy. 1 Wystąpiła usterka. Komunikat usterki wyświetlany jest po otworzeniu pokrywy. 1 RC30 nie jest podłączony do EMS (praca w trybie offline lub problem z łączem). Należy wprowadzić aktualną godzinę lub datę. Tab. 3 Komunikaty po włączeniu 1 Informacje na temat komunikatów serwisowych i usterek opisano w instrukcji montażu i konserwacji użytkowanego kotła. Komunikaty serwisowe są wyświetlane tylko wtedy, gdy nie występują żadne usterki. 14 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

15 Włączenie/wyłączenie Wyłączenie Wyłączenie modułu obsługowego RC30 oznacza jedoczesne wyłączenie instalacji grzewczej. 4. 3 Wskazówki dla użytkownika Urządzenia przyłączone do magistrali EMS W magistrali danych tylko jedno urządzenie może pełnić funkcję nadrzędną (master). W instalacji grzewczej można z tego powodu zainstalować tylko jeden moduł RC30. Jeżeli wymagane jest zastosowanie dodatkowych regulatorów temperatury pomieszczenia (np. RC20), należy je zainstalować jako moduł obsługi zdalnej z ustawionym adresem obiegu grzewczego (patrz rozdział "Moduł zdalnej obsługi", strona 32). Zawory termostatyczne w pomieszczeniu referencyjnym Grzejniki w pomieszczeniu referencyjnym nie muszą mieć zaworów termostatycznych, jeżeli regulacja odbywa się wg temperatury pomieszczenia (patrz rozdział 3. 2 "Warunki montażu", strona 8). Jeżeli grzejniki w pomieszczeniu referencyjnym mają zawory termostatyczne, muszą one być całkowicie otwarte. Profilaktyczne włączenie pomp Aby zapobiec uszkodzeniu pomp, wszystkie pompy włączają się w każdą środę o godz. 12:00 na 10 sekund i ponownie wyłączają się (niezależnie od trybu pracy). Następnie na 10 sekund włączają się zawory mieszające i zaraz po tym wyłączają się. Wszystkie pompy pracują potem zgodnie ze swoją funkcją regulacyjną. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

16 5 Serwis 5 Serwis 5. 1 Elementy obsługowe Rys. 6 Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Elementy obsługowe modułu RC30 Wyświetlanie temperatury, procentów i trybu letniego na wyświetlaczu Przyciski funkcji podstawowych z diodami LED Pokrętło do ustawiania wartości i temperatur oraz do poruszania się po menu Przyciski funkcji rozszerzonych i funkcji specjalnych Pokrywa osłaniająca przyciski funkcji rozszerzonych i specjalnych Przyciski funkcji podstawowych (rys. 6, poz. 2) Przycisk "AUT" (automatyka) Przycisk "Tryb dzienny" Przycisk "Tryb nocny" Przycisk "Ciepła woda" Przyciski funkcji rozszerzonych (rys. 4) Przycisk "Wyświetlanie" Przycisk "Godzina" Przycisk "Dzień tygodnia" Przycisk "Prog" (program) Przycisk "Obieg grzewczy" Przycisk "Powrót" 16 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

17 Serwis Menu główne poziomu serwisowego Na poziomie serwisowym instalator może dokonać nastaw, np. dotyczących obiegów grzewczych lub przygotowania c. Wersja Język Dane instalacji Reset Dane kotła Test przekaźników Test LCD Sprzęgło hydr. Obieg grzewczy 1 Dane monitoringu Konserwacja Lista usterek Krzywa grzewcza Korekta zegara Ciepła woda Obieg grzewczy 2 Rys. 7 Zestawienie menu poziomu serwisowego Wywołanie poziomu serwisowego + + MENU SERWIS JEZYK Przycisnąć jednocześnie przyciski "Wyświetlanie", "Obieg grzewczy" oraz "Powrót". Na wyświetlaczu pojawia się menu główne poziomu serwisowego: "MENU SERWIS". Do przewijania menu głównego służy pokrętło (można obracać w dowolnym kierunku). Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

18 5 Serwis 5. 3 Czynności wykonywane na poziomie serwisowym Poniżej opisano sposób poruszania się po poziomie serwisowym i sposób dokonywania ustawień: Obracać pokrętłem w dowolnym kierunku, aby przewinąć menu poziomu serwisowego (patrz rozdział 5. 2 "Menu główne poziomu serwisowego", strona 17). Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie", aby otworzyć odpowiednie menu. + Przytrzymać przycisk "Wyświetlanie" i jednocześnie obracać pokrętłem, aby zmienić wyświetlaną wartość. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać nastawę w pamięci. Przejście do menu głównego poziomu serwisowego Nacisnąć przycisk "Powrót". Teraz można dokonać kolejnej nastawy. Przejście do poziomu obsługi (wyświetlany standardowo) Nacisnąć kilka razy przycisk "Powrót" lub zamknąć pokrywę. Na wyświetlaczu pojawiają się standardowo wyświetlane dane. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł obsługowy RC30 ponownie wyświetla standardowe dane, jeżeli w ciągu pięciu minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wyjątek: menu "Test przekaźników" i "Monitoring pracy instalacji" pozostają otwarte, nawet jeżeli przez dłuższy czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. 18 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

19 Serwis Język Użytkownik ma możliwość wyboru języka, w którym będą wyświetlane teksty na wyświetlaczu. MENU SERWIS JEZYK Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS JEZYK". Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie". + Przytrzymać wciśnięty przycisk "Wyświetlanie" i wybrać język pokrętłem. JEZYK POLSKI Wyświetla się wybrany język. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie". Wybrany język zostaje zapisany. Język Zakres nastaw Deutsch... Nastawa fabryczna Deutsch Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

20 5 Serwis 5. 5 Dane instalacji W menu "Dane instalacji" można wprowadzić wartości dotyczące instalacji grzewczej i właściwości budynku. Minimalna temperatura zewnętrzna Dane instalacji Rodzaj budynku Rys. 8 Zestawienie opcji menu "Dane instalacji" MENU SERWIS DANE INSTAL Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS DANE INSTAL". Pokrętłem wybrać żądaną opcję z menu "Dane instalacji". DANE INSTAL MIN TEMP ZEW Wyświetla się wybrana opcja menu. Wartości należy wprowadzić w następujący sposób: Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. 20 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

21 Serwis Minimalna temperatura zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna jest wartością średnią najniższych temperatur z ostatnich lat i jest uwzględniana przy projektowaniu instalacji grzewczej. Określa ona temperaturę zewnętrzną, do której można ogrzewać dany dom bez strat temperatury wewnętrznej. Wartość ta jest zatem uwzględniana przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło, które wykonuje się dla każdego budynku. Jeżeli wartość ta jest nieznana, można nastawić również wartość średnią odczytaną z mapy stref klimatycznych danego regionu, ponieważ zachodzi prawdopodobieństwo, że wartość taka była podstawą projektu instalacji grzewczej. Wartość tę można zmienić tylko w przypadku zmiany warunków budynku lub instalacji grzewczej: zmiana mocy, grzejników lub izolacji. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W przypadku zwiększenia minimalnej temperatury zewnętrznej np. z 15 C do 10 C układ regulacyjny automatycznie podwyższa krzywą grzania. Nastawiona temperatura projektowa (patrz rozdział "Temperatura projektowa", strona 29) będzie teraz osiągnięta już przy 10 C. Układ regulacyjny słusznie przyjmuje, że nastąpił wzrost zapotrzebowania na ciepło. Krzywa grzewcza staje się bardziej nachylona (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). DANE INSTAL MIN TEMP ZEW -10 Średnią wartość minimalnej temperatury zewnętrznej należy odczytać z mapy stref klimatycznych danego regionu lub uzyskać w najbliższym przedstawicielstwie firmy. Wprowadzić ustaloną wartość. Min. temperatura zewnętrzna Zakres nastaw 30 C do 0 C 10 C Nastawa fabryczna Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

22 5 Serwis Rodzaj budynku W menu "Rodzaj budynku" można wprowadzić parametr określający zdolność akumulacyjną budynku. Budynki zbudowane z różnych materiałów akumulują ciepło przez różny czas. Przy pomocy tej funkcji instalację grzewczą można dostosować do istniejącej konstrukcji budynku. "LEKKI" niewielka zdolność akumulacyjna, np. budynki z elementów prefabrykowanych, domy drewniane w konstrukcji szkieletowej "ŚREDNI" średnia zdolność akumulacyjna, np. dom z pustaków "CIĘŻKI" wysoka zdolność akumulacyjna, np. dom z cegieł pełnych DANE INSTAL RODZ BUDYNKU SREDNI Wprowadzić rodzaj budynku. Rodzaj budynku Zakres nastaw Lekki Średni Ciężki Nastawa fabryczna Średni WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Rodzaj budynku oznacza opóźnienie, z jakim aktualna temperatura zewnętrzna ma wpływ na obliczanie krzywej grzewczej. 22 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

23 Serwis Dane kotła Menu "Dane kotła" umożliwia wprowadzenie nastaw dla kotła. Czas wybiegu pompy* Dane kotła * Tylko jeżeli rodzaj pompy ustawiony jest na "WEWN". ** W zależności od danych zawartych w KIM kotła Pompa kotłowa modulacja ** Rys. 9 Zestawienie opcji menu "Dane kotła" MENU SERWIS DANE KOTLA Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS DANE KOTLA". Wartości należy wprowadzić w następujący sposób: + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

24 5 Serwis Czas wybiegu pompy DANE KOTLA WYBIEG POMPY 5 MIN "Czas wybiegu pompy" określa, w ile minut po wyłączeniu palnika ma nastąpić wyłączenie pompy. Nastawa "24h" umożliwia pracę w trybie ciągłym. Parametr ten jest wyświetlany tylko wtedy, gdy "Rodzaj pompy" ustawiony jest na "Wewn". Wprowadzić żądaną nastawę. Czas wybiegu pompy Zakres nastaw 0 60 min. 24 h Nastawa fabryczna 5 min Modulacja pompy obiegu kotłowego Kocioł grzewczy musi być wyposażony w pompę modulowaną. Parametr ten umożliwia dopasowanie charakterystyki pompy obiegu kotłowego. POMPA KOTLA MODULACJA 0 Jeżeli zastosowano sprzęgło hydrauliczne (moduł sprzęgła WM10), parametr ten należy ustawić na "0". Modulacja pompy obiegu kotłowego Zakres nastaw Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nastawy zależą od danych zawartych w KIM kotła grzewczego. Oznacza to, że np. nastawa "2" może mieć inne znaczenie w przypadku innego kotła grzewczego. Nastawy opisano bliżej w instrukcji montażu i konserwacji użytkowanego kotła grzewczego. 24 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

25 Serwis Sprzęgło hydrauliczne Jeżeli w instalacji grzewczej zainstalowany jest moduł sprzęgła WM10, to wybierając tę opcję można włączyć funkcję "Sprzęgło hydrauliczne". MENU SERWIS SPRZEG HYDR Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS SPRZEGLO HYDR". + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aby włączyć lub wyłączyć sprzęgło hydrauliczne. SPRZEG HYDR Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać nastawę w pamięci. ZAL Sprzęgło hydrauliczne Zakres nastaw zał. /wył. Nastawa fabryczna wył. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

26 5 Serwis 5. 8 Obieg grzewczy W menu "Obieg grzewczy 1" i "Obieg grzewczy 2" można wprowadzić nastawy dla poszczególnych obiegów grzewczych. Obieg grzewczy 1: obieg grzewczy bez zaworu mieszającego Obieg grzewczy 2: obieg grzewczy z zaworem mieszającym (wymagany moduł zaworu mieszającego MM10) Czas pracy zaworu mieszającego** Organ nastawczy ** Priorytet c. * Suszenie jastrychu ** System grzewczy Temp. ochrony przed zamarzaniem Temperatura projektowa Obieg grzewczy Max. temp. na zasilaniu Moduł zdalnego sterowania Wpływ temp. pomieszczenia * Tylko gdy "Wyjście c. " = "Pompa ładująca". ** Można wybrać tylko dla obiegu grzewczego 2. Rys. 10 Rodzaj ochrony przed zamarzaniem Zestawienie opcji menu "Obieg grzewczy" Temp. zadana pomieszczenia Optymalizacja Obniżenie MENU SERWIS OBIEG GRZEW1 Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS OBIEG GRZEW1" (lub "Obieg grzew2"). Pokrętłem wybrać żądaną opcję menu. + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aby zmienić wyświetlaną wartość. 26 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

27 Serwis System grzewczy Ten parametr określa sposób regulacji instalacji grzewczej. Można ustawić jeden z następujących "systemów grzewczych": "BRAK" (brak obiegu grzewczego) "GRZEJNIKI" lub "KONWEKTORY" Charakterystyka grzewcza dla obiegu grzewczego wyposażonego w grzejniki lub konwektory wyznaczana jest automatycznie z zachowaniem odpowiedniego, koniecznego pochylenia krzywej (wymagany czujnik zewnętrzny). "OGRZEWANIE PODŁOGOWE" (tylko obieg grzewczy 2) Automatycznie wyznaczana jest bardziej płaska charakterystyka grzewcza dla niższej wartości temperatury projektowej (wymagany czujnik zewnętrzny). "REGULACJA TEMPERATURY NA ZASILANIU" Regulacja wg temperatury pomieszczenia, która reaguje dynamicznie w przypadku, gdy zadana temperatura na zasilaniu odbiega od rzeczywistej temperatury na zasilaniu. Regulację temperatury na zasilaniu (REG T ZASIL) należy wybrać w celu szybkiego wyrównania zmian w ilości oddawanego ciepła (np. w wyniku otwarcia zaworów termostatycznych w pomieszczeniu referencyjnym) (optymalizacja komfortu). Moduł RC30 (lub RC20) musi być zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym. "REGULACJA MOCY KOTŁA" Regulację mocy kotła należy wybrać, jeżeli wahania obciążenia nie są duże. Sygnałem zwrotnym jest zmiana temperatury rzeczywistej w pomieszczeniu referencyjnym. Ten sposób regulacji wg temperatury pomieszczenia charakteryzuje się większą bezwładnością i jednocześnie mniejszą liczbą uruchomień palnika w stosunku do "regulacji temperatury na zasilaniu" (optymalizacja zużycia). Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

28 5 Serwis WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wybór nastawy "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" powoduje automatyczne włączenie regulacji wg temperatury zewnętrznej, która uzależniona jest od parametru "Wpływ temperatury pomieszczenia" (patrz rozdział "Wpływ temperatury pomieszczenia", strona 34). W trybie pracy z obniżonymi parametrami (tryb nocny) obieg grzewczy wyłącza się, jeżeli nie ma mrozu (ustawienie fabryczne, patrz rozdział "Rodzaj obniżenia", strona 35). Nastawę "Regulacja mocy kotła" (REG MOC KOTL) można wybrać tylko dla instalacji grzewczych posiadających jeden obieg grzewczy. SYST GRZEW1 GRZEJNIKI Wprowadzić rodzaj systemu grzewczego. System grzewczy Zakres nastaw Brak Grzejniki Konwektory Ogrzewanie podłogowe Regulacja temperatury zasilania Regulacja mocy kotła (możliwa tylko wtedy, gdy zainstalowany jest tylko 1 obieg grzewczy) Nastawa fabryczna OG1: Grzejniki OG2: Brak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli dla obiegu grzewczego 2 zainstalowany jest moduł zaworu mieszającego MM10, to należy ustawić parametr "System grzewczy" dla obiegu grzewczego 2 oraz adres obiegu grzewczego "2" na przełączniku kodującym modułu MM Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

29 Serwis Temperatura projektowa OBIEG GRZEW1 TEMP PROJEKT 75 W przypadku zmiany temperatury projektowej instalacja grzewcza pracuje wg bardziej płaskiej lub bardziej nachylonej charakterystyki grzewczej (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). Wprowadzić żądaną wartość. Temperatura projektowa Zakres nastaw 30 C 90 C Nastawa fabryczna 75 C (grzejniki) 45 C (ogrzewanie podłogowe) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wprowadzenie temperatury projektowej możliwe jest tylko wtedy, gdy jako system grzewczy wybrano "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" Maksymalna temperatura na zasilaniu OBIEG GRZEW1 MAX T ZASIL 75 Maksymalna temperatura na zasilaniu ogranicza przebieg charakterystyki grzewczej do poziomu maksymalnej wartości zadanej (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). Max. temperatura na zasilaniu Zakres nastaw 30 C 90 C (grzejniki) 30 C 60 C (ogrzewanie podłogowe) Nastawa fabryczna 75 C (grzejniki) 50 C (ogrzewanie podłogowe) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wartość parametru "Maksymalna temperatura na zasilaniu" powinna być przynajmniej tak samo wysoka, jak temperatura projektowa. W przeciwnym razie temperatura projektowa nie będzie nigdy osiągnięta. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

30 5 Serwis Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej Nachylenie krzywej grzewczej (rys. 11, strona 31) można ustawić przy pomocy punktu projektowego. Punkt projektowy określa minimalna temperatura zewnętrzna dla danego regionu oraz temperatura projektowa wybranego systemu grzewczego (np. grzejniki). Ustawienie zadanej temperatury pomieszczenia powoduje równoległe przesunięcie krzywej grzewczej. Jeżeli zadana temperatura pomieszczenia zostanie zmieniona o 1 K, temperatura na zasilaniu zmienia się o ok. 3 K. Rysunek 11 pokazuje równoległe przesunięcie krzywej grzewczej (1) dla punktu projektowego 10 C/75 C w wyniku zmiany zadanej temperatury pomieszczenia (2, 3 i 4). Krzywe grzewcze (5 i 6) pokazują zmienione nachylenie dla innych punktów projektowych. Następujące parametry mają wpływ na krzywą grzewczą: Parametr System grzewczy Grzejniki Nastawa fabryczna Ogrzewanie podłogowe OG1: Grzejniki OG2: Brak Strona 27 Temperatura projektowa Maksymalna temperatura na zasilaniu Minimalna temperatura zewnętrzna 75 C 45 C C 50 C C 21 Punkty projektowe ustawionej krzywej grzewczej można wyświetlić w menu "Monitoring pracy instalacji" (patrz rozdział 5. 11 "Wyświetlenie krzywych grzewczych", strona 52). 30 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

31 Serwis 5 Temperatura na zasilaniu ( C) Parametr: Max. temperatura na zasilaniu Parametr: Temperatura projektowa Parametr: Min. temperatura zewnętrzna Temperatura zewnętrzna ( C) Rys. 11 Krzywa grzewcza dla systemu grzewczego "grzejniki" Poz. 5: Poz. 6: Zadana temperatura pomieszczenia 17 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 21 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 23 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 25 C, min. temperatura zewnętrzna 15 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 21 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 60 C Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

32 5 Serwis Moduł zdalnej obsługi W tym menu można ustalić, czy dla danego obiegu grzewczego będzie zainstalowany moduł zdalnej obsługi. Można wybrać jedną z następujących opcji: "BRAK" Opcję "brak" należy wybrać, jeżeli moduł obsługowy RC30 nie jest zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym (regulacja wg temperatury zewnętrznej). "RC20" RC20 wraz z RC30 podłączony jest do systemu EMS i pracuje jako moduł obsługi zdalnej obiegu grzewczego 1 lub 2. RC20 przesyła do RC30 informację o zmierzonej temperaturze wewnętrznej w pomieszczeniu referencyjnym przyporządkowanego obiegu grzewczego. Obliczenia dla obiegu grzewczego wykonywane są zasadniczo w module RC30. W RC20 musi być ustawiony adres obiegu grzewczego. "RC30" Moduł obsługowy zainstalowany jest w pomieszczeniu referencyjnym i pracuje jako moduł zdalnej obsługi dla obiegu grzewczego 1 lub 2 (regulacja wg temperatury wewnętrznej lub regulacja wg temperatury zewnętrznej). Instalacja modułu zdalnej obsługi jest warunkiem niezbędnym do realizacji następujących funkcji nadzorujących temperaturę w pomieszczeniu: Obniżenie nocne parametrów z utrzymywaniem temperatury w pomieszczeniu Max. wpływ temperatury w pomieszczeniu Optymalizacja punktów przełączania System grzewczy: regulacja temperatury na zasilaniu lub regulacja mocy kotła Ochrona przed zamarzaniem: pomieszczenie 32 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

33 Serwis 5 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W instalacji grzewczej można zainstalować tylko 1 moduł RC30. W przypadku dwóch obiegów grzewczych możliwe są następujące kombinacje: 1 RC30 jako moduł zdalnej obsługi dla obu obiegów grzewczych 1 RC30 i 1 RC20 jako moduły zdalnej obsługi każdy dla jednego obiegu grzewczego 1 RC30 na kotle grzewczym i 2 RC20 jako moduły obsługi zdalnej obiegów grzewczych Obiegi grzewcze obsługiwane przez RC30 Moduł RC30 może obsługiwać jednocześnie dwa obiegi grzewcze, jeżeli w menu dla obiegu grzewczego 1 i 2 parametr "MODUŁ ZDALNEJ OBSŁUGI" ustawiony zostanie na "RC30". Pojęcie "Obiegi grzewcze RC30" obejmuje oba obiegi grzewcze. Dla "O GRZEW RC30" można realizować następujące funkcje: Tryb pracy Temperatura zadana pomieszczenia Urlop Dzień wolny Przedłużenie pracy grzewczej (PARTY) Przerwa Przełączenie trybu lato/zima Można również wybrać pojedyncze obiegi grzewcze tworzące grupę "Obiegów grzewczych RC30". Wyjątek: tryb pracy i zadaną temperaturę pomieszczenia można nastawić tylko dla całej grupy "O GRZEW RC30". OBIEG GRZEW1 OBSL ZDALNA RC30 Wybór programu grzewczego możliwy jest tylko oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego. Wprowadzić wymagany moduł obsługi zdalnej. Moduł zdalnej obsługi Zakres nastaw Brak RC20 RC30 Nastawa fabryczna Brak Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

34 5 Serwis Wpływ temperatury pomieszczenia Parametr ten dotyczy regulacji kombinowanej. Funkcja maksymalnego wpływu temperatury pomieszczenia ogranicza wpływ zmierzonej temperatury pomieszczenia na obliczoną wartość zadaną temperatury na zasilaniu. Parametr ten ma znaczenie tylko wtedy, gdy jako system grzewczy wybrano "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" (patrz rozdział "System grzewczy", strona 27). OBIEG GRZEW1 WPLYW POMIE +3K Parametr ten przeciwdziała spadkowi temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach bez modułu obsługowego poniżej nastawionej temperatury pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie referencyjne ogrzewane jest przez dodatkowe źródło ciepła (np. nasłonecznienie), wprowadzenie wartości "+3K" spowoduje spadek temperatury w pozostałych pomieszczeniach o maksymalnie 3 C poniżej nastawionej temperatury wewnętrznej. W wyniku wpływu obcych źródeł ciepła temperatura w pomieszczeniu referencyjnym może przekroczyć nastawioną wartość. Im niższy jest maksymalny wpływ temperatury pomieszczenia, tym wyższa może być temperatura w pomieszczeniu referencyjnym. Ważnym warunkiem prawidłowego działania jest właściwe ustawienie krzywej grzewczej. Wpływ temperatury pomieszczenia Zakres nastaw 0K do +10K +3K Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł obsługowy RC30 lub RC20 muszą być zainstalowane w pomieszczeniu referencyjnym, aby mierzona temperatura pomieszczenia była reprezentatywna. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli jako parametr "Wpływ temperatury pomieszczenia" wprowadzona zostanie wartość = "0 K", stosowana będzie regulacja wg temperatury zewnętrznej (zamiast regulacji kombinowanej). 34 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

35 Serwis 5 OBNIZENIE 1 REG TEMP ZEW Rodzaj obniżenia Dla pracy z obniżonymi parametrami (tryb nocny) dostępne są następujące funkcje: "REGULACJA WG TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ" (również bez modułu zdalnej obsługi, wymagany czujnik zewnętrzny) W przypadku "Regulacji wg temperatury zewnętrznej" ("REG TEMP ZEW") obieg grzewczy sterowany jest w zależności od temperatury zewnętrznej i nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Ochrona przed zamarzaniem", strona 39). Powyżej temperatury ochrony przed zamarzaniem następuje wyłączenie obiegu grzewczego. Poniżej tej temperatury instalacja grzewcza pracuje do momentu, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura w trybie nocnym. "REGULACJA WG TEMPERATURY POMIESZCZENIA" (tylko z modułem obsługi zdalnej) W przypadku "Regulacji wg temperatury pomieszczenia" ("REG TEMP POM") obieg grzewczy załączany jest w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Powyżej nastawionej temperatury pomieszczenia następuje wyłączenie obiegu grzewczego. Poniżej nastawionej temperatury pomieszczenia instalacja grzewcza pracuje do momentu, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura w trybie nocnym. Warunkiem zastosowania tej funkcji jest zainstalowanie modułu zdalnej obsługi w pomieszczeniu referencyjnym. "WYŁĄCZENIE" (również bez modułu zdalnej obsługi) Nastawa ta powoduje wyłączenie obiegu grzewczego w trybie nocnym. Należy bezwzględnie włączyć ochronę przed zamarzaniem (patrz rozdział "Sposób ochrony przed zamarzaniem", strona 38)! "REDUKCJA" (również bez modułu zdalnej obsługi) Podczas pracy wg obniżonych parametrów instalacja utrzymuje nastawioną temperaturę nocną. Pompy obiegów grzewczych pracują w trybie ciągłym. Nastawa Zakres nastaw fabryczna Rodzaj obniżenia Wyłączenie Redukcja Regulacja wg temp. pomieszczenia Regulacja wg temp. zewnętrznej Regulacja wg temp. zewnętrznej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

36 5 Serwis Korekcja wyświetlanej temperatury pomieszczenia Korzystanie z tej funkcji ma sens tylko w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej. Jeżeli temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem odbiega od nastawionej wartości zadanej, to przy pomocy tej funkcji można skorygować te wartości. W wyniku korekcji charakterystyka obiegu grzewczego zostaje przesunięta równolegle. Przykład: wymagana temperatura pomieszczenia (wartość zadana) temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem 22 C 24 C Wartość zadana jest o 2 K niższa niż wartość zmierzona. Wprowadzić " 2K". OBIEG GRZEW1 T ZADANA POM 0. 0K Wprowadzić żądaną wartość. Korekcja wskazywanej temperatury pomieszczenia Zakres nastaw 5 K do +5K 0K Nastawa fabryczna Optymalizacja punktów przełączania Funkcja "Optymalizacja" zmienia czasy załączenia i wyłączenia instalacji grzewczej, w zależności od temperatury zewnętrznej, temperatury pomieszczenia oraz termoizolacji budynku. Funkcja ta nie jest włączona fabrycznie. 36 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

37 Serwis 5 Przy nastawie "TAK" stosowane są dwie metody optymalizacji: Jeżeli użytkownik chce, by np. rano o godz temperatura wynosiła 21 C, nie musi podawać godz jako punktu włączenia instalacji. Sterownik tak wylicza czas włączenia instalacji, aby w zaprogramowanym czasie włączenia trybu dziennego osiągnięta była wymagana temperatura pomieszczenia. W zależności od ww. czynników do nagrzania mieszkania potrzeba najczęściej znacznie krótszego czasu niż 30 minut. Instalacja grzewcza pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem i energooszczędnie. Przed właściwym czasem wyłączenia rozpoczyna się obniżanie parametrów w celu oszczędzania energii. Jeżeli nastąpi szybkie wychłodzenie się pomieszczenia, optymalizacja wyłączania zostanie przerwana; instalacja grzewcza kontynuuje normalną pracę do nastawionego czasu wyłączenia. OBIEG GRZEW1 OPTYMALIZAC TAK Wprowadzić żądaną nastawę. Obliczone czasy włączenia i wyłączenia można wyświetlić w menu "Monitoring pracy instalacji". Optymalizacja punktów przełączania Zakres nastaw Tak/Nie Nastawa fabryczna Nie WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Włączenie optymalizacji jest możliwe tylko wtedy, jeżeli jako moduł zdalnej obsługi wybrano "RC30" lub "RC20". Moduł obsługowy RC30 lub RC20 musi być zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy poinformować użytkownika instalacji, że funkcja ta została aktywowana, aby mógł to uwzględnić przy wprowadzaniu programu grzewczego! Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

38 5 Serwis Sposób ochrony przed zamarzaniem Funkcja ochrony przed zamarzaniem obejmuje następujące możliwości: "BRAK" (bez ochrony przed zamarzaniem) "TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA" (wymagany czujnik zewnętrzny) Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości progowej nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Ochrona przed zamarzaniem", strona 39), następuje automatyczne włączenie pompy obiegu grzewczego. "TEMPERATURA POMIESZCZENIA" (czujnik temp. pomieszczenia modułu RC30 lub RC20) Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 C, następuje automatyczne włączenie pompy obiegu grzewczego. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 7 C, następuje automatyczne wyłączenie pompy obiegu grzewczego. Zmierzona temperatura pomieszczenia jest również wartością referencyjną dla parametru "Temperatura ochrony przed zamarzaniem" ("T ANTYZAMARZ"). OBIEG GRZEW1 OCHRONA MROZ ZEWN Wprowadzić żądaną wartość. Sposób ochrony przed zamarzaniem Zakres nastaw Brak Wg temp. zewnętrznej ("ZEWN") Wg temp. pomieszczenia ("POM") Nastawa fabryczna ZEWN USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zamarznięcia! UWAGA! Jeżeli wybrana została nastawa "BRAK" lub "POM", istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji grzewczej. Należy wybrać "ZEWN". 38 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

39 Serwis 5 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nastawa "POM" nie zapewnia 100% ochrony przed zamarzaniem, ponieważ zamarznięciu ulec mogą np. przewody biegnące w ścianach zewnętrznych, mimo że temperatura w pomieszczeniu referencyjnym jest znacznie wyższa niż 5 C w wyniku oddziaływania obcych źródeł ciepła. Po wybraniu nastawy "BRAK" lub "POM" pojawia się z tego powodu przez chwilę komunikat "NIEBEZPIECZ ZAMARZNIECIA" z podaniem odnośnego obiegu grzewczego Ochrona przed zamarzaniem Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie do nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem, następuje automatyczne włączenie pompy obiegowej. OBIEG GRZEW1 T ANTYZAMARZ 5 Zapobiega to zamarznięciu instalacji. Temperatura ochrony przed zamarzaniem Zakres nastaw 20 C do 10 C 5 C Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wprowadzenie temperatury ochrony przed zamarzaniem jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w funkcji "Sposób ochrony przed zamarzaniem" ("OCHRONA MROZ") wybrano "ZEWN". Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

40 5 Serwis Priorytet c. Funkcja "Priorytet c. " powoduje, że w fazie przygotowania c. wyłącza się pompa obiegowa obiegu grzewczego i zamyka ew. zainstalowany organ nastawczy obiegu grzewczego (zawór mieszający). OBIEG GRZEW1 PRIORYTET CW TAK Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Priorytet c. Tak/Nie Tak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli od strony instalacji grzewczej na podgrzewaczu c. zainstalowany jest zawór przełączający, to c. ma zawsze priorytet. Parametr ten jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zainstalowany jest podgrzewacz c. i "WYJSCIE CWU" nastawione jest na "POMPA LADUJ" (jeżeli zawory przełączające nie są zainstalowane). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Obiegi grzewcze bez zaworu mieszającego powinny pracować z priorytetem c. u., ponieważ w przeciwnym przypadku w obiegach tych może powstać zbyt wysoka temperatura. 40 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

41 Serwis Organ nastawczy (zawór mieszający) W funkcji "Organ nastawczy" ("ORGAN NASTAW") można podać, czy obieg grzewczy posiada organ nastawczy (zawór mieszający). Funkcję tę można ustawić tylko dla obiegu grzewczego 2 (wymagany moduł zaworu mieszającego). Jeżeli obieg grzewczy 2 wyposażony jest w organ nastawczy, to organ ten jest sterowany przez moduł obsługowy RC30 za pośrednictwem systemu EMS. Jeżeli w obiegu grzewczym nie zainstalowano organu nastawczego, to obieg ten jest regulowany poprzez regulację temperatury na zasilaniu kotła. Zewnętrzny czujnik temperatury na zasilaniu nie jest w tym przypadku wymagany. OBIEG GRZEW2 ORGAN NASTAW TAK Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Człon nastawczy Tak/Nie Tak Czas pracy zaworu mieszającego W tym miejscu można ustawić czas przesterowania zamontowanych organów nastawczych. Z reguły czas przesterowania organów nastawczych wynosi 120 sekund. OBIEG GRZEW2 CZAS Z MIESZ 120s Funkcję tę można ustawić tylko dla obiegu grzewczego 2, warunkiem jest wybranie dla opcji "Organ nastawczy" ("ORGAN NASTAW") nastawy "TAK" (wymagany moduł zaworu mieszającego). Czas pracy zaworu mieszającego Zakres nastaw 10 sek. 600 sek. 120 sek. Nastawa fabryczna Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

42 5 Serwis Suszenie jastrychu Jeżeli instalacja grzewcza została wyposażona w nowo zainstalowane ogrzewanie podłogowe, funkcję tę można wykorzystać do regulacji procesu suszenia jastrychu. Funkcję tę można wybrać tylko dla obiegu grzewczego 2 pod warunkiem, że dla opcji "System grzewczy" ("SYST GRZEW") wybrano nastawę "OGRZ PODLOG" (patrz rozdział "System grzewczy", strona 27). Temperatura wzrost temp. o x dni czas utrzymania obniżenie temp. o max. utrzym. Wzrost codziennie Obniżenie co 2 dni Dni Rys. 12 Proces suszenia jastrychu (przykład) SUSZENIE JASTRYCHU TAK Należy wybrać "SUSZENIE JASTRYCHU TAK". 42 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

43 Serwis 5 Obsługa funkcji "Suszenie jastrychu" + Pokrętłem wybierać poszczególne opcje menu "SUSZENIE JASTRYCHU" i nastawić poniższe wartości. Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Suszenie jastrychu Tak/Nie Wprowadzić "TAK", aby włączyć funkcję. Na wyświetlaczu pojawia się standardowy komunikat "Suszenie jastrychu" wraz z aktualną temperaturą zadaną. Jest on wyświetlany, dopóki funkcja ta jest aktywna. Suszenie jastrychu Zakres nastaw Tak/Nie Nastawa fabryczna Nie Wzrost temperatury Należy podać, o ile Kelvinów ma wzrosnąć temperatura. Wzrost temp. jastrychu o Zakres nastaw 1 do 10 K 5 K Nastawa fabryczna Termin wzrostu temperatury Należy podać dzień, w którym ma nastąpić wzrost temperatury. jastrychu Zakres nastaw codziennie od 2 do 5 dnia Nastawa fabryczna codziennie Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

44 5 Serwis Temperatura maksymalna Należy wprowadzić maksymalną temperaturę podgrzewania. temperatura jastrychu Zakres nastaw C 45 C Nastawa fabryczna Okres utrzymywania Należy podać okres (w dniach) utrzymania maksymalnej temperatury. temperatura jastrychu przez Zakres nastaw 0 20 dni 4 dni Nastawa fabryczna Obniżenie temperatury Należy podać, o ile Kelvinów ma zostać obniżona temperatura. Obniżenie temp. jastrychu o Zakres nastaw 1 do 10 K 5 K Nastawa fabryczna Termin obniżenia temperatury Należy podać, którego dnia ma nastąpić obniżenie temperatury. Obniżenie Zakres nastaw codziennie od 2 do 5 dnia brak Nastawa fabryczna codziennie 44 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

45 Serwis Ciepła woda Menu "Ciepła woda" umożliwia ustawienie parametrów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podgrzewacz c. Cyrkulacja częstotliwość Zakres temperatury do Cyrkulacja tak/nie Ciepła woda Dezynfekcja CWU Economy Wyjście CWU Rys. 13 Zestawienie opcji menu"ciepła woda" MENU SERWIS CIEPLA WODA Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS CIEPLA WODA". Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

46 5 Serwis Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Przy pomocy tego parametru można określić, czy kocioł grzewczy ("EMS") ma być wykorzystywany także do przygotowania ciepłej wody użytkowej. CIEPLA WODA PODGRZEWACZ EMS Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Brak EMS Nastawa fabryczna Brak Zakres temperatury Przy pomocy tej funkcji można nastawić górną granicę zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Maksymalna temperatura ciepłej wody, jaką można ustawić, wynosi 80 C. Jeżeli nastawiona temperatura przekracza 60 C, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru. Należy poinformować klienta o ustawionej maksymalnej temperaturze ciepłej wody i związanych z nią niebezpieczeństwach. Należy zwrócić uwagę użytkownikowi na występowanie różnic w temperaturze ciepłej wody i poinformować go o właściwym sposobie postępowania w celu wykluczenia niebezpieczeństwa poparzenia. 46 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

47 Serwis 5 CIEPLA WODA ZAKRES DO 60 Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Zakres do 60 C 80 C 60 C Dezynfekcja termiczna Jeżeli wybrano funkcję "Dezynfekcja termiczna", woda raz w tygodniu lub raz dziennie podgrzewana jest do temperatury koniecznej do zniszczenia zarazków chorobotwórczych (np. legionelli). Podczas dezynfekcji pompa cyrkulacyjna pracuje w trybie ciągłym. CIEPLA WODA DEZYNFEKCJA TAK Wprowadzić "TAK". Dezynfekcja termiczna będzie w ten sposób uruchamiana zgodnie z nastawami fabrycznymi w każdy wtorek o godz. 1:00, woda podgrzewana jest do temperatury 70 C. Ww. parametry można dostosować do wymagań instalacji. Obrócić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do kolejnych podpunktów menu. + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać wartość w pamięci. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

Chcesz uzyskać dostęp do instrukcji obsługi? Tutaj znajdziesz całą dokumentację Twojego urządzenia, włącznie z instrukcją obsługi i montażu. Możesz przeglądać i pobrać instrukcję obsługi oraz inne dokumenty dotyczące Twojego urządzenia.

 • E-numer
 • Zaloguj się w My Siemens...

  Wyszukaj swoje urządzenie wpisując numer modelu (E-Nr)

  Wpisz numer modelu (E-Nr) urządzenia. Informacje te są niezbędne do zidentyfikowania Twojego urządzenia, aby baza danych mogła skierować Cię do właściwej dokumentacji. Numer E-Nr znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. Numer składa się z dwóch liter na początku, po których następuje sekwencja cyfr i liter. Siemens Nr modelu zawsze zaczynają się od dwóch liter. Na końcu znajduje się „/”, a po nim jeszcze dwie cyfry jako dwa ostatnie znaki.

  Użytkownicy telefonów komórkowych: należy wykonać zdjęcie tabliczki znamionowej

  Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, możesz kliknąć ikonkę aparatu w polu poniżej, a następnie wykonaj zdjęcie tabliczki znamionowej a nasz system zidentyfikuje numer E-Nr i prześle prawidłowe dane. Inni użytkownicy mogą zapisać zdjęcie tabliczki znamionowej w komputerze, a następnie wybrać odpowiedni plik, aby system mógł rozpoznać numer E-Nr.

  więcej

  Jak mam znaleźć moje urządzenie?Jak mogę zlokalizować tabliczkę znamionową?

  Wybierz grupę, a następnie rodzaj swojego urządzenia.

  Zobaczysz kilka rysunków, na których została zaznaczona lokalizacja tabliczki znamionowej.

  Wybierz grupę urządzenia

  Serwisowe Centrum Wsparcia

  Oferujemy profesjonalne doradztwo. Dzięki nam masz pewność, że otrzymasz najlepszą opiekę.

 • Serwisowe Centrum Wsparcia
 • Jesteśmy do Twojej dyspozycji

  Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji i odpowie na wszystkie Twoje pytania. com/pl/serwis/kontakt">Skontaktuj się z nami.

  Skontaktuj się z nami w sprawie części zamiennych i akcesoriów

  Przyjazny zespół specjalistów marki Siemens jest do Twojej dyspozycji pod numerem 42 271 5555.

  Centrum Kontaktu pracuje od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00, w weekendy w godzinach 8:00 - 17:00. com/pl/sklep/wyszukaj-czesci">Wyszukaj części zamienne

  Serwis marki Siemens

  Odkryj nowe sposoby obsługi swojego urządzenia AGD marki Siemens dzięki Centrum Wsparcia. Internetowe Centrum Wsparcia marki Siemens oferuje szeroki zakres opcji, zapewniając przy tym najwyższy poziom obsługi.

  Dowiedz się więcej

  Innowacja

  Przełomowe technologie stają się tak intuicyjne, że zaczynają odmieniać Twój dom. Uprość swoją codzienność, inspirując się nowym sposobem życia. Innowacje marki Siemens – ciesz się przyszłością już dziś. com/pl/inspiracje/innowacja">Dowiedz się więcej

  Domowe inspiracje

  Poznaj fascynację miejską przestrzenią życiową, gdzie najnowsze wzornictwo łączy nowoczesność z tradycja i zaawansowaną technologią. Innowacja i wzornictwo: związek, który wciąż jest interpretowany na nowo przez wpływowych architektów. com/pl/inspiracje/wzornictwo/home-stories">Dowiedz się więcej

  Możecie Państwo przefiltrować i wyświetlić dokładnie te dokumenty, które Państwa interesują:

  Jakie dokumenty Państwa interesują?

  Jaka linia produktów Państwa interesuje?

  Wyświetl wyszukiwane dokumenty

  Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Hitachi Rac 25yh4

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Hitachi Rac 25yh4

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Hitachi Rac 25yh4