Instalacja, Szybki start Bosch Bgs05a221

Instalacja i szybki start Bosch BGS05A221 jest łatwy i szybki. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać odpowiednią konfigurację i podłączyć wybrane urządzenia do systemu. Instalacja może być wykonana przez osobę z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Konfiguracja wymaga wybrania odpowiednich urządzeń oraz oprogramowania, a także ustawienia wszystkich parametrów w celu właściwego działania. Po skonfigurowaniu systemu, możesz uruchomić szybki start, który zautomatyzuje proces konfiguracji urządzenia. To zapewni, że wszystko jest przygotowane i możesz rozpocząć korzystanie z Bosch BGS05A221.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, Szybki start Bosch Bgs05a221

GE MonogramZISB420DX Instrukcja Posiadacza

Popularność:

399 wyświetleniaPrzelicz strony:32 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 76 Mb

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Program Priorytetowy Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023

Finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Działanie 11. 1 - Program Mój Prąd

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW,  służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 000 zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1. 07. 2021 r.  do 22. 12.  lub do wyczerpania alokacji środków

Uwagi

 • NFOŚiGW będzie Beneficjentem (Grantobiorcą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Do celowo Wnioskodawca / Beneficjent programu Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 będzie Beneficjentem ostatecznym (Grantobiorcą końcowym) środków przeznaczonych na dofinansowanie w programie.
 • W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne. pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

 - informacja o złożonych wnioskach w II naborze (rok 2020) i uzupełnienia dokumentów

 - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

UWAGA!  W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze III (rok 2021 r. ) zaloguj się do systemu https://gwd. pl/ i sprawdź status swojego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia otrzymasz powiadomienie na adres e-mail wskazany we wniosku. Powiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW - 2021 r.

Etapy rozpatrywania wniosku:

 1. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW–Komunikat Systemowy informujący o zarejestrowaniu wniosku oraz jego numerze.
 2. Ocena wniosku wg kryteriów dostępu wskazanych w Programie.
 3. W przypadku wniosku niezgodnego z Programem odrzucenie go z dalszego postępowania–Komunikat Systemowy o odrzuceniu wniosku bez możliwości uzupełnienia.
 4. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu–sposób uzupełnienia wskazany jest winstrukcji wypełniania i składania wniosków, dostępnej na stronie www. mojprad. pl–Komunikat Systemowy;
 5. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu–po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów.
 6. Ocena wniosku wg kryteriów jakościowych wskazanych w Programie.
 7. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych –sposób uzupełnienia wskazany jest w instrukcji wypełniania i składania wniosków dostępnej na stronie www. pl-Komunikat Systemowy.
 8. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów jakościowych –po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów.
 9. Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych.
 10. Poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku–Komunikat Systemowy.
 11. Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięcia.
 12. Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji z jednoczesnym poinformowaniem Wnioskodawcy, że zgodnie z oświadczeniem woli zawartym w złożonym wniosku o udzielenie dofinansowania, Wnioskodawca wyraził zgodę na poświadczenie przez NFOŚiGW zawarcia umowy drogą mailową-Komunikat Systemowy.
 13. Wypłata dofinansowania.
 14. Zawiadomienie Wnioskodawcy o wypłacie dofinansowania na rachunek bankowy wskazany we wniosku -Komunikat Systemowy.

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW - 2020 r.

 • Wpłynięcie wniosku do NFOŚiGW nie jest równoznaczne z rejestracją wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Za rejestrację wniosku w ramach II naboru programu „Mój Prąd” uważa się nadanie mu numeru w aplikacji „Mój Prąd” służącej do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Numer nadany wnioskowi stanowi również numer późniejszej umowy o dofinansowanie.
 • Pierwszeństwo w obsłudze mają wnioski prawidłowe a więc kompletne zawierające wszystkie wymagane załączniki. Takie wnioski od momentu rozpoczęcia ich oceny przechodzą kolejne etapy akceptacji, do momentu wypłaty dofinansowania
 • Wniosek niekompletny i wymagający uzupełnienia otrzymuje status „do wyjaśnienia” i skierowany jest do tzw. poczekalni gdzie oczekuje na uzupełnienie i przywrócenie do dalszego procedowania.
 • Do Wnioskodawców, którzy złożyli niekompletne wnioski wysyłanie jest mailowo zawiadomienie o konieczności uzupełnienia ale nie robi tego automat, tylko osoby oceniające, które takich wniosków do uzupełnienia mają obecnie średnio 1000 na jedną osobę oceniającą. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu do uzupełnienia, Wnioskowana nie prześle wymaganych dokumentów, wniosek jest odrzucany z procedowania zgodnie z zapisami Regulaminu.
 • UWAGA! Im więcej wniosków wymagających oceny tym dłuższy czas oczekiwania na kontakt z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia wniosku.

  Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

  Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych w naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2021 w programie Mój Prąd NIE MOGĄ zawrzeć z NFOŚiGW porozumienia regulującego sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

  NFOŚiGW wprowadził możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej przez Pełnomocnika.

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  Monogam. b--2z
  Use md Cme Guide
  for ZEK~36GP
  ZEK73W
  Built-In Convection
  Wall men
  1992 Monogam. TM
  27” Se~Chaning Convection &en
  m100 Rev. 1

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  Introduction Your new Monogram built-in convection oven makes an eloquent statement of style, convenience and kitchen planning flexibility. Whether you chose it for its purity of design, time-saving convection cooking capability, assiduous attention to detail—or for all of these reasons—you’ll find that your Monogram built-in oven’s superior blend of form and function will delight you for years to come. The ZEK736GP and ZEK737GP Monogram built-in convection ovens were designed to provide the fle
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  Before using your oven, read this book carefully. It is intended to help you operate and maintain your new oven properly. Keep it handy for answers to your questions. If you don’t understand something or need more help, write (include your phone number): Consumer Affairs GE Appliances Appliance Park Louisville, KY 40225 Write down the model and serial numbers. You’ll find them on a label on the front of the oven behind the oven door. These numbers are also on the Consumer Product Ownership Regis
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  WORTANT SAFETY ~STRUCTIONS Read W instructions before using this appliance. ● Never wear loose-fitting or hanging garments IMPORTANT SAFETY NOTICE whtie using the appliance. Be careful when The California Safe Drinking Water and Toxic reaching for items stored in cabinets over the Enforcement Act requires the Governor of oven. Flammable material could be ignited if California to publish a list of substances known to brought in contact with hot heating elements and the state to cause birth defect
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  SeW-Cleaning Oven Oven ● Do not clean the door gasket. me door gasket is c Stand away from oven when opening the door. essential for a good seal. Care should be taken not Hot air or steam which escapes can cause to rub, damage or move the gasket. burns to hands, face andor eyes. ● Do not use oven cleaners. No commercial ● Don’t heat unopened food containers in the oven cleaner or oven liner protective coating of oven. Pressure could build up and the my kind should be used in or around any part c
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  FEATURES OF YOUR O~N — \ Explained Explained on page Feature Index on page Feature Index 16, 17, 10 Probe Outlet 1 Oven Door Gasket 5, 30, 35 25, 26 12 2 Convection Fan and Heating 12 11 Oven Shelf Supports Element (operates during convection cooking) 11, 12 12 Oven Shelves (number of shelves may vary) 3 3 Model and Serial Number Location 10, 36 13 Bake Unit 27, 36 4 Oven Broil Unit 35 14 Removable Oven Door 5 5 Oven Vent with Window 31, 32 6 Automatic Oven Door Latch 15 Broiler Pan and Grid, 16, 23, 3
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  FEATURES OF YOUR OVEN CONTROL 1. CONVECTION BAKE. Press this pad to select 10. OVEN LIGHT. Press this pad to turn the baking with convection. oven light on or off. 2. BAKE. Press this pad to select bake function. 11. CLEAWOFF. Press this pad to cancel all oven operations except Clock and Timer. TfME DISPLAY. Shows the time of day, the times 3. set for the timer or automatic oven operation. 12. CLEAN. Press this pad to select the self-cleaning function. See the Self-Cleaning Instructions. 4. OVEN
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  OVEN CONTROL, CLOCK AND TMER Clock To Set the Clock 1. Press the 2. Press the The clock must be set for the automatic oven timing functions to CLOCK pad. INCREASE or CLOCK A DECREASE pad to work properly. The time of day cannot be changed during a Timed ❑ set the time of day. m Bake or CLEAN cycle. 3. Press the CLOCK pad to start. Timer To Set the Timer 1. Press the TIMER The timer will start automatically The timer is a minute timer; it does not control oven operations. The ON/OFF pad. within a
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  Display Messages If “door” appears on the display, Programmed information can be To check the start time for delayed Bake or Self-Clean, press and hold LOCK flashes, and the oven displayed at any time by pressing control beeps, you set the self- BAKE or CLEAN pad for 3 the pad of the operation you want clean cycle and did not shut the seconds. The display will show the to see. For example, you can bake or clean start time for as long oven door. display the current time of day as you press the pa
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  US~G YOUR OVEN Before Using Your Oven 1. Look at the controls. Be sure you understand how to set them properly. Read over the directions for the Oven Controls so you understand how to use them. Check the inside of the oven. Look at the shelves. Take a practice run at removing and replacing them properly, to give sure, sturdy support. Read over information and tips that follow. Keep this book handy so you can refer to it, especially during the first weeks of using your new oven. Oven She
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Shelf Positions The oven has four shelf supports identified in this illustration as A (bottom), B, C and D (top). See the Multi-Shelf baking section for shelf placement suggestions. Oven Light The light comes on automatically when the door is opened. OVEN Use the pad on the control panel to turn the light on LIGHT and off when the door is closed. m Adjusting Oven Thermostat When cooking food for the first time in your new To Adjust Temperature: oven, use time given on recipes as a guide. Oven ~
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  COWECTION COO~NG What is Convection? In a convection Because food is heated faster in a convection oven, a fan circulates oven when using the convection modes, many types hot air over, under and of food can be cooked at lower temperatures than around the food. This those suggested for regular ovens. Do remember circulating hot air is that recipe books often give times and temperatures evenly distributed for cooking in regular ovens. Convection ovens make throughout the oven it possible to reduce
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  CO~CTION BA~G Adapting Recipes For Convection Baking Use pan size recommended in the recipe. Use the temperature called for in your recipe. You may find that you need to reduce it by 25°F., For more information on adapting recipes, see the depending on the type of food you are cooking. Convection Cookbook. Preheating is not necessary with foods having a bake time of over 15 minutes. Check foods for doneness at the minimum suggested cooking time. Multi-Shelf Baking Because heated air is circulate
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  TMED CONVECTION BAmNG How to Convection Time Bake Your oven can be set to turn on and off automatically. NOTE: Before beginning, make sure the oven clock shows the correct time of day. To set the clock, first press the CLOCK pad. Press the INCREASE or CLOCK DECREASE pad until correct time of m day is displayed. How to Set Immediate Start and Automatic Stop Convection Bake The oven turns on right away, cooks for a preset 5. At the end of Timed Convection Bake, the di
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  How to Set Delay Start and Automatic Stop Convection Bake 5. Press the STOP TIME pad. Quick Reminder “SET STOP TIME” and the STOP earliest Stop Time you can set 1. Press the CONVECTION BAKE pad. TIME appear on the display. In this 1 2. Press the INCREASE or DECREASE pad to example, “5:00” and “COOK select oven temperature. STOP TIME” appear in the display. Press the COOK TIME pad. The control automatically sets Stop Time by 4. Press the INCREASE or DECREASE pad to adding the Cook Time to the
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  CO~CTION ROASTmG Meats cooked in a convection oven are dark brown on the outside and tender and juicy on the inside. In most cases, cooking time will be less when using the Convection Roast feature. Sometimes cooking time is reduced by 10 minutes per hour. To make sure the meat is cooked the way you want it, we recommend using the temperature probe provided with the oven. The special roasting rack and pan allow heated air to circulate over and under the meat. This allows the meat to brown on all
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  How to Set Your Oven for Convection Roasting When Using the Temperature Probe The display will flash “Probe” and beep if the probe is 7. When internal temperature of meat inserted into the outlet but the oven is not reaches the number you have set, the CLEAR programmed for the probe. probe and the oven turn off and the OFF oven control signals. To stop signal, m 1. Place the offset shelf press the CLEAWOFF pad. Use hot in the lowest position pads to remove the probe from the (A). Insert the prob
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  ROAST~G GU~E Oven Approximate Roasting Time Internal Temperature in Minutes per Pound Temperature ‘F. ~pe Doneness 3 to 5 lbs. 6 to 8 Ibs. Meat 18-22 Tender cuts; rib, high quality 325° Rare: 2633 140°–1500t 22-29 150°–1600 sirloin tip, rump or top round* Medium: 35-39 4W5 30-35 170°–1850 Well Done: Lamb leg or bone-in shoulder* 325° Rare: 21-25 20-23 140°–1500t 25–30 2428 150°–1600 Medium: Well Done: 3&35 28-33 170°–1850 325° Well Done: 3545 3040 170°–1800 Ved shoulder, leg or loin* 3040 170°–1
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  TMED BA~NG How to Time Bake Your oven can be set to turn on and off automatically. Press the INCREASE CLOCK or DECREASE pad until correct time of day is displayed. Press the CLOCK m pad to start. How to Set Immediate Start and Automatic Stop The oven will turn on immediately and cook for a 4. Press the INCREASE or DECREASE pad until selected length of time. At the end of C
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  T-D BAmG (continued) How to Set Delay Start and Automatic Stop 5. “SET Quick Reminder STOP TIME” and the earliest Stop STOP 1. Press the BAKE pad. Time you can set appear on the TIME display. In this example, “5:00” and m 2. Press the INCREASE or DECREASE pad to “STOP TIME” appear on the display. select oven temperature. The control automatically sets Stop Time by 3. adding the Cook Time to the time of day. In this 4. Press the INCREASE or DECREA

  Instalacja, Szybki start Bosch Bgs05a221

  Bezpośredni link do pobrania Instalacja, Szybki start Bosch Bgs05a221

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instalacja, Szybki start Bosch Bgs05a221