Doświadczenie użytkownika Dewalt 7704 04 3421 04 Type 2

Doświadczenie użytkownika Dewalt 7704 04 3421 04 Type 2 jest bardzo dobre. Ten szlifierka jest wytrzymała i wyposażona w wygodny uchwyt, który pomaga w precyzyjnej pracy. Zasilana jest silnikiem o mocy 450 W, co oznacza, że jest w stanie wytrzymać silne obciążenia. Posiada również regulowany kąt cięcia, który pozwala dopasować pracę do różnych projektów. Dodatkowo, szlifierka Dewalt 7704 04 3421 04 Type 2 jest bardzo łatwa w obsłudze i zapewnia wygodny sposób cięcia. Wszystko to sprawia, że jest to idealny wybór dla osób szukających wysokiej jakości narzędzi do pracy.

Ostatnia aktualizacja: Doświadczenie użytkownika Dewalt 7704 04 3421 04 Type 2

Doświadczenie użytkownika (USA) (w języku angielskim, doświadczenie użytkownika, w skrócie UX) jest jakość doświadczeń użytkownika w środowiskach cyfrowych lub fizycznych. Jest to pojęcie coraz bardziej powszechne, gdzie do niedawna używano koncepcji ergonomii i użyteczności oprogramowania.

Definicje

Pojęcie doświadczenia użytkownika oznacza z jednej strony dyscyplinarną (multidyscyplinarną), metodologiczną i konceptualną ewolucję w sposobie pojmowania relacji użytkownika z produktami i systemami technicznymi, a z jednej strony uwzględniania ich „ergonomicznej” jakości, a gdzie indziej. Ta ewolucja dzieje się dzisiaj Poprzez uwzględnienie cech nieinstrumentalnych (niezwiązanych ze skutecznością, bezpieczeństwem lub niezawodnością) produktów i systemów technicznych lub wyglądu, estetyki, przyjemności, emocji itp.

Donald Norman, emerytowany profesor nauk kognitywnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, ukuł ten termin w latach 90. w książce The Design of Everyday Things  (w). Tam rozwinął ideę „ projektu zorientowanego na użytkownika ”. Ideą jest uwzględnienie wszystkich cech i potrzeb użytkowników podczas opracowywania produktów i aktywne zaangażowanie ich w proces projektowania. Norman pragnie zatem rozszerzyć zbyt wąskie pole użyteczności, aby objąć wszystkie aspekty doświadczenia jednostki z produktem lub systemem.

Norman wyjaśnia również wymyślenie tego terminu w prywatnej wymianie zdań z Peterem Merholzem, cytowanym przez Auréliena Tabarda i Alaina Mille'a:

„Ukułem to wyrażenie, ponieważ uważałem, że interfejs ludzki (interfejs ludzki) i użyteczność (użyteczność) są zbyt ograniczone: chciałem objąć wszystkie aspekty doświadczenia danej osoby z systemem, biorąc pod uwagę projektowanie przemysłowe., grafikę, interfejs, interakcję fizyczną i podręcznik. Od tego czasu wyrażenie to rozprzestrzeniło się ogromnie, tak bardzo, że zaczęło tracić na znaczeniu. "

Spopularyzowany w 2000 roku UX był podchodzony na różne sposoby i sugerowano wiele definicji, nie powodując żadnego prawdziwego konsensusu. Ten brak konsensusu podkreślili Barcenilla i Bastien z Uniwersytetu w Metz:

„Pojęcie doświadczenia użytkownika można początkowo rozpatrywać jako integrującą, inkluzywną i holistyczną ramę różnych komponentów odnoszących się do interakcji użytkownika z produktem, które stanowią tyle zmiennych, które umożliwiają uwzględnienie subiektywnego doświadczenia użytkownika. Jednak nie ma podejścia „doświadczenia użytkownika”, ale podejścia, biorąc pod uwagę różnorodność dyscyplinarnych, metodologicznych i koncepcyjnych punktów widzenia na ten temat. Dlatego trudno jest znaleźć konsensus pozwalający na ustalenie jednej definicji tego, co można rozumieć pod pojęciem „doświadczenia użytkownika”. "

Pierwszą definicję zaproponowała Lauralee Alben w 1996 roku, dla której UX grupuje „wszystkie aspekty związane ze sposobem, w jaki ludzie korzystają z interaktywnego produktu: wrażenie produktu w ich rękach, zrozumienie jego działania, odczucie podczas wykorzystania, realizacji ich celów, ale także adekwatności do globalnego kontekstu, w jakim go używają ””. W 2003 r. Arhippainen i Tähti proponują zdefiniowanie UX jako „wynik interakcji pięciu kategorii czynników: społecznych, kulturowych, związanych z charakterystyką użytkownika, związanych z kontekstem i związanych z charakterystyką produktu. ”. Ta definicja sugeruje uwzględnienie kontekstu i motywacji podmiotu. Podobnie w 2006 roku Hassenzahl i Tractinsky definiują UX jako „konsekwencję wewnętrznego stanu użytkownika (predyspozycje, oczekiwania, potrzeby, motywacje, nastrój itp. ) cech systemu (np. złożoność, cel, użyteczność, funkcjonalność, itp. ) oraz kontekst (lub środowisko), w którym odbywają się interakcje ”. Mahlke identyfikuje trzy wymiary UX: postrzeganie cech instrumentalnych (użyteczność); postrzeganie cech nieinstrumentalnych (estetyka, przekazywana wartość, czynniki motywacyjne itp. ); i reakcje emocjonalne (subiektywne odczucia, ekspresja ruchowa i behawioralna, reakcje fizjologiczne, ocena poznawcza, itp. ).

Nowsza literatura podkreśla, że ​​interakcje osoba-system zależą od dwóch komponentów: komponentu niedoświadczeniowego, który odnosi się do funkcji utylitarnej, oraz komponentu doświadczalnego, który odnosi się do odczuwania oraz do poznawczych i emocjonalnych reakcji sytuacji interakcji. Te dwie interakcje zależą od poznawczych i społecznych warunków sytuacji, w której interweniuje UX. Ta podwójna artykulacja w konsekwencji obejmuje pola teoretyczne związane z ergonomią poznawczą i inne związane z psychologią społeczną.

Społeczność projektantów UX rozwijana od 2000 roku. Reprezentowana jest głównie przez stowarzyszenie User Experience Professionals Association  (en) (UXPA) założone w 1991 roku i zrzeszające prawie 2400 członków. Jej francuskim oddziałem jest Flupa (francuskojęzyczne stowarzyszenie specjalistów ds. doświadczeń użytkowników). We Francji stowarzyszenie Interactive Designers jest również bardzo aktywne w dziedzinie UX i zrzesza 1200 członków.Modele teoretyczne

Teoretyczne modele doświadczenia użytkownika są powszechnie stosowane w pracy naukowej i mogą dotyczyć kilku dyscyplin, takich jak nauki kognitywne, nauki o zarządzaniu czy nauki o informacji i komunikacji. Modele te są również wykorzystywane przez profesjonalistów w kontekście projektowania interfejsów człowiek-maszyna, a ostatnio przy tworzeniu stron internetowych. W literaturze istnieje wiele modeli, jednak często przytaczane są trzy główne modele: model Hassenzahla, model Mahlkego i model Karapanosa.

Model Hassenzahl: z perspektywy projektanta do perspektywy użytkownika

Model Hassenzahla (2003) podkreśla przytłaczającą różnicę między perspektywą projektanta a perspektywą użytkownika. Projektant lub producent dzięki swojemu poziomowi wiedzy lub wiedzy opracuje urządzenia bez możliwości obiektywnego zaprojektowania siebie w miejscu użytkownika. Jego osąd i a fortiori jego produkcja mogą być zniekształcone przez jego własne reprezentacje. Projektant dobiera i łączy elementy (treść, grafika, design, funkcjonalności, sposoby interakcji), aby nadać produktowi określony charakter. Jest to jednak subiektywne i odzwierciedla jedynie intencję projektanta. Nie ma gwarancji, że użytkownik postrzega i docenia produkt w pożądany sposób. To właśnie badanie UX zagwarantuje adekwatność punktów widzenia projektanta i użytkownika. (Lallemand, Gronier, 2015).Model Mahlkego: kompleksowe ramy analizy

Model ten proponuje zintegrowanie różnych aspektów doświadczenia użytkownika, które znajdujemy rozproszone w literaturze, poprzez wsparcie ich danymi eksperymentalnymi. Rzeczywiście, wychodząc od przeglądu literatury i wyników badań empirycznych, Malke proponuje bardziej globalne ramy analizy, które integrują większość komponentów doświadczenia użytkownika, które można znaleźć w różnych podejściach (Thuring i Mahlke, 2007; Malke, 2008), w w szczególności dwóch charakterystycznych wymiarów: percepcji jakości instrumentalnych, które odpowiadają postrzeganej użyteczności i koncepcji użyteczności (wymiar 1) oraz percepcji jakości nieinstrumentalnych, takich jak estetyka, rzeczywiste czynniki motywujące (wymiar 2). Model wyróżnia jednak trzeci wymiar (wymiar 3) podkreślający rolę emocji jako funkcji pośredniczącej między postrzeganymi cechami systemu a konsekwencjami jego użytkowania.

Charakterystyka użytkownika i parametry kontekstu mają wpływ na interakcje między trzema wspomnianymi wyżej wymiarami user experience, a także na konsekwencje tego user experience (osądy i zachowania). Cechy instrumentalne i nieinstrumentalne są postrzegane przez użytkowników jako niezależne, chociaż na reakcje emocjonalne mają wpływ te dwie kategorie czynników. Chociaż nie jest to wyraźnie wspomniane, model ten integruje również elementy tak zwanych podejść akceptowalności, które rozwinęły się, niezależnie od podejść użyteczności, raczej z perspektywy epistemologicznej socjo-kognitywistycznej (Barcenilla, Bastien 2009).Model Karapanos: czasowość jako czwarty wymiar UX

Powyższe modele nie odzwierciedlają wymiaru czasowego działania. Podczas gdy doświadczenie w czasie rzeczywistym, którego doświadcza podmiot podczas interakcji z systemem, jest ogólnie uważane za rdzeń UX, wydaje się ważne, aby zajmować się różnymi chronologicznymi etapami przebiegu działań, w których podmiot jest zarejestrowany. Do trzech klasycznych komponentów, którymi są system, użytkownik i kontekst, Lallemand zaproponował w 2015 roku włączenie wymiaru temporalnego. Rzeczywiście, oczekiwania i przekonania użytkownika mogą być powiązane z poprzednimi etapami, podczas gdy ostateczne oczekiwane zachowanie jest powiązane z późniejszymi etapami. Uwzględnienie faz temporalnych UX było przedmiotem prac badawczych, w szczególności za pośrednictwem ram analitycznych E. Karapanosa, który proponuje zająć się doświadczeniem użytkownika w fazie oczekiwania (oczekiwania użytkownika) aż do długoterminowej fazy emocjonalnej Załącznik.

Globalne doświadczenie użytkownika obejmujące czasowość i pamięć, zaproponowane przez Geoffreya Crofte.

Debaty

Rozważanie emocji, wokół których krąży pojęcie user experience, nie jest przedmiotem konsensusu autorów. Prekursor tego podejścia, Donald Norman, broni „emocjonalnej koncepcji” użyteczności, w której zabiegi poznawcze i afektywne wpływają na siebie nawzajem. Jego model pozwala wyróżnić trzy poziomy przetwarzania informacji o cechach produktu, a mianowicie poziom trzewny, behawioralny i refleksyjny.

„Rolą ergonomisty w tej perspektywie byłoby zbadanie cech produktu i reakcji, jakie wywołuje na tych różnych poziomach przetwarzania, w celu wykrycia i zmodyfikowania aspektów, które prowadzą do stanów afektywnych o negatywnej walencji i które zapobiegają lub zakłócać przetwarzanie poznawcze lub motoryczne niezbędne do wykonania zadania. "

Różni autorzy krytykowali to podejście. Pierwszy przegląd podkreśla stan badań nad emocjami, a także różnorodność podejść (teoretycznych i metodologicznych) do ich wyjaśniania. Druga krytyka broni idei, zgodnie z którą interakcji użytkownik/produkt nie można sprowadzić do zjawisk afektywnych. Krytyka ta, prowadzona przez Palena i Bodkera, podkreśla potrzebę rozważenia roli kontekstu, indywidualnego doświadczenia i innych cech produktów (wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność) w emocjonalnym doświadczeniu jednostki. Wreszcie trzecia krytyka podkreśla efemeryczny charakter emocji.

Innym obszarem kontrowersji jest to, że emocje poprzedzają użycie lub że następują po interakcji użytkownika / produktu.

Kolejna debata pojawiła się od 2015 roku wokół etyki. Wykorzystanie metod analizy doświadczeń użytkownika do projektowania usług cyfrowych wzbudziło obawy, że ułatwiają one manipulację użytkownikami poprzez przyciągnięcie ich uwagi w celach reklamowych. To bez wątpienia Tristan Harris, projektant UX i były pracownik Google oraz założyciel stowarzyszenia Time Well Spent, poruszył tę kwestię w opinii publicznej. W artykule, szeroko rozpowszechnionym w kilku językach, potępia metody projektantów, gdy mają one na celu oszukać uwagę użytkownika:

„Nauczyłem się myśleć w ten sposób, kiedy byłem magikiem. Magowie zaczynają od szukania martwych punktów, słabych punktów i ograniczeń w percepcji ludzi, aby mogli wpływać na to, co ludzie robią, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy już wiesz, jak obsługiwać te dźwignie manipulacyjne, możesz grać z ludźmi jak fortepian.

I to jest dokładnie to, co projektanci produktów robią z twoim umysłem. Bawią się twoimi psychologicznymi słabościami (świadomie lub nieświadomie) w dążeniu do przyciągnięcia twojej uwagi. "

Ta troska wiąże się ze znacznie starszym pojęciem techniki perswazji. Stosowany w usługach cyfrowych, został ochrzczony kaptologią w 1996 roku przez BJ Fogga z University of Standford. We Francji debatę prowadzi w szczególności stowarzyszenie Designers Ethiques.Kryteria i metody analizy doświadczeń użytkownika

Obecnie trudno jest uzgodnić kryteria analizy, które obejmują wszystkie czynniki (od najbardziej subiektywnego do najbardziej obiektywnego), zadowolenie użytkowników jest tak samo związane z obietnicą atrakcyjności usługi, jak z jej dostępnością, ergonomią, spójnością, rzeczywista użyteczność, konkurencyjne środowisko i kontekst użytkowania. Niemniej jednak istnieje wiele podręczników i zasobów online na temat metod stosowanych przez projektantów UX. Tak więc Carine Lallemand i Guillaume Gronier w swojej książce grupują metody w pięciu następujących po sobie fazach:

 1. planowanie (definicja projektu, rekrutacja użytkowników, etyka itp. );
 2. eksploracja (wywiady, grupy fokusowe, obserwacje, ankiety eksploracyjne, sonda kulturowa itp. );
 3. ideacja (burza mózgów, mapy ideacji, studio projektowe, mapa doświadczeń, persony... );
 4. generacja (projekt perswazyjny, grywalizacja, ikonografia, layout, storyboarding, sortowanie kart…);
 5. ocena (uzupełnianie zdania, krzywe oceny, skale użyteczności, skale UX, ocena emocjonalna, ocena ekspercka, inspekcja poznawcza, dziennik, testy... ).

Badania UX opierają się na zasadzie, że nie zakładamy wiedzy użytkownika, ale że musimy wejść w fazę badań niezbędną do pomyślnego doświadczenia użytkownika . W ramach Design UX ta faza badawcza podzielona jest na kilka etapów:

 1. badania wtórne: opierają się na już istniejących danych ( benchmark , badania itp. );
 2. badania podstawowe: łączą pewne praktyki, takie jak przeprowadzanie wywiadów lub shadowing , które pozwalają na zdobycie wiedzy o doświadczeniu użytkownika w określonych ramach projektu.

Sąsiednie koncepcje

Interfejs użytkownika jest powiązany pojęcie, ale inne doświadczenie użytkownika. W rzeczywistości interfejs użytkownika jest dla użytkownika środkiem interakcji z produktem IT, podczas gdy wrażenia użytkownika są wynikiem tej interakcji. Analogią do zilustrowania tej różnicy jest łyżka (interfejs) i miska na płatki (produkt), przy czym wrażenia użytkownika są tym, czego doświadcza użytkownik jedząc płatki zbożowe łyżką.Uwagi i referencje

 1. " user experience ", Le Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française.
 2. X to angielska wymowa pierwszej sylaby doświadczenia.
 3. a b c d e f i g J. Barcenilla i JMC Bastien, „ Akceptowalność nowych technologii: jaki związek z ergonomią, użytecznością i doświadczeniem użytkownika?  », Praca ludzka, t.  72, , s.  311-331.
 4. (w) DA Norman i Draper S. ( red. ), Projektowanie systemów zorientowanych na użytkownika: Nowe perspektywy interakcji człowiek-komputer, Hillsdale, Lawrence Earlbaum Association
 5. (w) J. Karat i JL Bennett, Projektowanie interakcji, Cambridge, Cambridge University Press, , „Praca w procesie projektowania: Wspieranie efektywnego i wydajnego projektowania”, s.  269-285
 6. Jean-Michel Salaün i Benoît Habert, Architektura informacji : metody, narzędzia, zagadnienia, Louvain-la-Neuve / Paryż, De Boeck, dl 2015, © 2015, 205 s. ( ISBN  978-2-8041-9140-5 i 2804191400, OCLC  910530453, czytaj online).
 7. (w) Lauralee Alben, Jakość doświadczenia: definiowanie kryteriów efektywnego projektowania interakcji, interakcje, tom.  3 n o 3, , s.  11-15 ( ISSN  1072-5520, DOI  10. 1145 / 235008. 235010, czytanie online, dostęp 5 stycznia 2019)
 8. (w) L. Archippainen i Pan Tähti, „Empiryczna ocena doświadczenia użytkownika w dwóch adaptacyjnych prototypach aplikacji mobilnych”, Proceedings of the 2nd International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM), Norrkoping, Szwecja, w 2003 r.
 9. i b (en) M. Hassenzahl i N. Tractinsky, doświadczenie użytkownika - program badań, Zachowanie & Information Technology, vol.  25, , s.  91-97
 10. (en) S. Mahlke, Doświadczenia użytkownika dotyczące interakcji z systemem technicznym, Saarbrücken, VDM,
 11. Alexandra Nemery, Eric Brangier i Steve Kopp, „ Propozycja siatki kryteriów analizy ergonomicznej form interaktywnej perswazji ”, międzynarodowa konferencja francuskojęzyczna na temat interakcji człowiek-maszyna (IHM '10), ACM Press, , s.  153-156 ( 9781450304108, 10. 1145 / 1941007. 1941034, przeczytaj online, dostęp 7 stycznia 2019).
 12. a i b Lallemand & al, metody projektowania UX: 30 podstawowych metod projektowania i oceny systemów interaktywnych, FR, Éditions Eyrolles.,
 13. (w) Thüring, M. i Mahlke, S., Użyteczność, estetyka i emocje w interakcji człowiek-technologia, International Journal of Psychology, , s.  42 (4), 253-264.
 14. Barcenilla, J. i Bastien, JM, „ Akceptowalność nowych technologii: jaki związek z ergonomią, użytecznością i doświadczeniem użytkownika?  ", Praca ludzka, , s.  72 (4), 311-331. jtitle = Le + Travail + Humain & rft. au = Barcenilla% 2C + J. % 2C +% 26 + Bastien% 2C + JM & rft. pages = 72 +% 284% 29% 2C + 311-331. & Rfr_id = info% 3Asid% 2Ffr. org% 3AExp% C3% A9rience + użytkownik">
 15. (w) Karapanos, E. Zimmerman, J., Forlizzi, J. i Martens, JB, Doświadczenie użytkowników w czasie: początkowy rok ramowy, Materiały z konferencji SIGCHI to czynniki ludzkie w systemach komputerowych, , s.  729-738 ( czytaj online)
 16. (w) Quentin Kuntzmann, Miejsce psychologii w projektowaniu UX na Medium, (dostęp na 1 st kwietnia 2021).
 17. a i b (w) Donald Norman, Emotional Design, New York, Basic Books,
 18. (w) L. Palen i S. Bodker, Afekt i emocje w interakcji człowiek-komputer, Heidelberg, Springer Verlag, „Nie poddawaj się emocjom”, s.  12-22
 19. (w) Pan Hassenzahl, Emocje mogą być dość efemeryczne: nie możemy projektować dla Wtedy, Interactions, tom.  11 N O 5, , s.  46-48
 20. Desmet, PMA, Hekkert, P. i MG Hillen. 2004. „Wartości i emocje”. Materiały z V Konferencji Europejskiej Akademii Designu. Barcelona, ​​Hiszpania.
 21. Onur Karapinar, " Jak technologia hackuje ludzkie umysły ", na Medium France, (dostęp 10 stycznia 2019)
 22. Fogg, B. J. , Persuasive Technologia: korzystania z komputerów, aby zmienić to, co myślimy i zrobić Morgan Kaufmann Publishers, , 312 pkt. wiki/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-08-047994-1" title="Specjalne: Informatory / 978-0-08-047994-1">978-0-08-047994-1, 0080479944 i 9781281049278, 154232343, czytać online)
 23. Lallemand, Carine, autorka. , Metody projektowania UX: 30 podstawowych metod projektowania optymalnych eksperymentów ( 978-2-212-73397-6 i 2212733976, 1059124909, czytaj online)
 24. Projektowanie UX: co to jest?  », na mobizel. com, Poradnik techniczny, (dostęp 2 lutego 2019 r. ).
 25. (w) Platt, David S. , The Joy of UX: User Experience and Interactive Design for Developers, , 240 pkt. wiki/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-0-13-427780-6" title="Specjalne: Informatory / 978-0-13-427780-6">978-0-13-427780-6 i 0134277805, 949043596, czytaj online), s.  3.

Spotkałeś się kiedyś z User eXperience? Osoba, która zajmuje się UX projektuje doświadczenia użytkownika (user experience), w IT za pomocą prototypów produktów. Jak takie umiejętności mają się do analizy? Czy to idealne dopełnienie czy może niepotrzebne zamieszanie?

Analityk i UX – jak to się do siebie ma?

Analityk przeprowadza analizę zagadnienia, przechodząc od problemu do rozwiązania. Jeżeli rozwiązaniem jest oprogramowanie, określa jego przypadki użycia, sposób zachowania, przetwarzane dane. Dobrze przeprowadzona analiza zapewnia, że nic nie zostanie pominięte a narzędzie nie będzie niespójne.
UX w zasadzie wykonuje pracę w wielu aspektach podobną do analizy. Stara się stworzyć taki produkt, aby interakcja człowiek-narzędzie była jak najbardziej efektywna, szybko prowadziła do celu i zostawiała poczucie komfortu.
Dla mnie te początkowe etapy pracy są bardzo podobne. Podobnie przebiegają początkowe sesje z klientami, padają podobne pytania.

Co jest ważniejsze – modele i dokumenty czy prototypy?

Modele analityczne zapewniają kompleksowe przejście od zrozumienia problemu biznesu do projektu rozwiązania przekazywanego wprost do produkcji.
Jedną z zasad opisywania przypadków użycia, jakiej uczyli mnie na studiach, było powstrzymywanie się od projektowania interfejsów, czyli piszemy, że użytkownik klika opcję wysyłania wiadomości, ale nie determinujemy, że to przycisk czerwony po prawej stronie w menu. Skoro powstrzymujemy się od opisywania interfejsu, to skąd mamy wiedzieć, jaki będzie?
Może taki opis jest nieistotny? Wiemy, jakie mają być opcje, jakie dane. Z punktu widzenia jakości pracy z systemem – różnica jest ogromna.
Jeśli programowałeś kiedyś i nie jesteś szczególnie uzdolniony w kwestii projektowania, przypomnij sobie swoje pierwsze strony, systemy.
Prototypy dobrego UXa gwarantują, że doświadczenia w korzystaniu z produktu będą o niebo lepsze. Czy to nie wystarczający powód, żeby były przyjemne w obsłudze i umożliwiały efektywną pracę?
Kolejną ważną kwestią jest to, że obrazek zastępuje 1000 słów. Prototyp pozwala na lepsze zrozumienie i wspólne zrozumienie. Słowa jednak pozostają niezbędne, bo, w szczególności sformalizowane zapisy, zostawiają mniej pola do własnej interpretacji. Modele analityczne, jak przystało na projekty inżynierskie, są niczym projekty budynków, czyli plan, jak je zbudować, nie tylko rysunkiem frontu z ogródkiem, z którego trudno zgadywać na temat ścian nośnych.
Co jest ważniejsze? Oba są ważne…

Dwa czy dwa w jednym?

Czy to oznacza, że powinniśmy współpracować analityk z UXem ramię w ramię dla maksymalnie wspaniałych rezultatów? A może szukać jednoosobowej kombinacji analityk-ux?
Jak ze wszystkim, pewnie nie łatwo znaleźć ludzi renesansu 😉 Kto dzieli swój czas na dwa, czy może być tak dobrym analitykiem jak analityk pełnoetatowy? Analityk z zacięciem do UXowania lub UX z zainteresowaniem analitykowania brzmi ciekawie.
Współpraca dwojga osób o takich uzupełniających się kompetencjach daje jednak fantastyczne efekty, których miałam okazję doświadczyć na własnej skórze. Razem tworzone rozwiązanie jest znacznie lepsze, niż stworzyłby każdy z osobna 🙂

 • Wiertarko-wkrętarki
 • 0 Comments
Zobacz galerię

DeWALT DCD777S2T instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji DeWALT DCD777S2T? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownika DeWALT DCD777S2Tponiżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję DeWALT DCD777S2T


.

DeWALT DCD777S2T
Recenzje i specyfikacje

Zasilanie: Akumulatorowe, Napięcie: 18 V, Typ: Bezudarowe

Więcej tutaj

Ocena użytkowników DeWALT DCD777S2T: 4, 7

Opinie  DeWALT DCD777S2T: 

Cena DeWALT DCD777S2T: 626, 00zł

DeWALT DCD777S2T Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

Doświadczenie użytkownika Dewalt 7704 04 3421 04 Type 2

Bezpośredni link do pobrania Doświadczenie użytkownika Dewalt 7704 04 3421 04 Type 2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Doświadczenie użytkownika Dewalt 7704 04 3421 04 Type 2